Prejsť na obsah

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

nábrežie Ivana Krasku 3/834
92180 Piešťany

Tel.: 0337764708
Mail: Miriam.Hricisakova@svp.sk

Štátny podnik je správcom tokov na území SR ako aj hraničných vôd v zmysle osobitných dohôd, zabezpečuje dodávky vody z vodných tokov a z nádrží vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie, vykonáva zabezpečovacie práce na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodných dielach, plní úlohy počas povodňovej aktivity, sleduje a vyhodnocuje akosť vôd vodných tokov, vykonáva stavebno-montážne a údržbárske práce, ťažbu riečnych materiálov...