Prejsť na obsah

Automobilový priemysel - dopady na životné prostredie

Streda, 20. september 2017 - Piatok, 22. september 2017

Hlavná téma

Automobilový priemysel - dopady na životné prostredie

Odborné témy

1. Zelená ekonomika a obehové hospodárstvo východiská, problémy a perspektívy

 • recyklujúca spoločnosť
 • obehové hospodárstvo
 • predchádzanie vzniku odpadov
 • rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS, EKO LABEL, zelené obstarávanie,... )
 • najlepšie dostupné technológie (BAT, BREF,... )

2. Odpady z automobilového priemyslu

 • odpady v životnom cykle automobilu
 • technológie a zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo starých vozidiel

3. Elektromobilita a životné prostredie

4. Materiálové zhodnocovanie odpadu recyklácia, opätovné použitie, ...

 • komunálne odpady - kritická komodita v systéme odpadov
  • povinne triedené odpady - papier, sklo, plasty, kovy
  • biologicky rozložiteľný odpad
 • osobitné prúdy odpadov - elektroodpad, batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky, odpady z obalov, odpad z neobalových výrobkov, odpadové oleje, staré vozidlá
 • stavebné odpady a odpady z demolácií - významný prúd odpadov národného hospodárstva
 • priemyselné odpady

 

5. Odpady ako významný zdroj energie

 • technológie a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov
 • stav konca odpadu, alternatívne (TAP) a druhotné palivá (tuhé, kvapalné a plynné)

6. Obnoviteľné zdroje energie

 • efektívnosť a dopady využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • technológie a zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie

Rokovacie jazyky

slovenský, český, anglický jazyk