Prejsť na obsah

Excelentné tímy mladých výskumníkov si prevzali dekréty

Zástupcovia excelentných tímov mladých výskumníkov, ktoré uspeli so žiadosťou o podporu svojich projektov, si z rúk prorektora STU pre vedu a výskum Jána Híveša prevzali dekréty. Podporu z grantovej schémy získalo sedem spoločných tímov zložených zo zástupcov dvojice fakúlt.

V roku 2022 sa do programu zapojilo všetkých sedem fakúlt aj Ústav manažmentu, čo je o dve súčasti STU viac ako vlani, spoločne vytvorili 18 tímov (o tri viac ako minulý rok). Projekty hodnotili hodnotitelia nominovaní zo všetkých fakúlt a ÚM a štyria externí hodnotitelia (zo SAV, UNIZA, UNIBA a VŠCHT). Na základe posúdenia projekty zostavili do poradia podľa získaného počtu bodov. Na financovanie navrhli sedem projektov v celkovej sume 43 800 eur.

„Podporu dostali najlepšie projekty, v niektorých prípadoch rozhodovali naozaj len drobnosti. Radi by sme podporili viac z prihlásených projektov, keby to umožnila finančná situácia. V každom prípade je pri týchto projektoch najdôležitejšia spolupráca a schopnosť komunikovať,“ povedal prorektor pre vedu a výskum Ján Híveš.

Podporu získali tímy a projekty:

FCHPT+SvF – projekt Biochar ako účinný materiál pre vývoj miniaturizovaných senzorov na dezinfekciu vôd, zodpovedná riešiteľka Ing. Katarína Nemčeková, PhD.

FCHPT+FEI - projekt Spojenie molekulového dokovania a spektroskopie na objasnenie správania sa flavonoidov v prítomnosti redoxne aktívnych kovov - cesta k liečbe civilizačných ochorení, Ing. Miriama Šimunková, PhD.

SvF+FEI - projekt Výskum a vývoj integrácie PV a PCM do fasádneho elementu a charakterizácia fyzikálnych vlastností, Ing. Jakub Čurpek, PhD.

FCHPT+FEI - projekt Elastomérne kompozitné materiály s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia, Ing. Andrea Kvasničáková, PhD.

FEI+SjF - projekt Komplexné Kolaboratívne HRI pracovisko, Ing. Marek Čorňák

FIIT+FEI - projekt Navigácia autonómneho vozidla v interiéri s použitím umelej inteligencie, Ing. Lukáš Hudec, PhD.

FCHPT+FIIT – projekt Riešenie problémov autentickosti nápojov spojením metód analytickej chémie s chemometrickými postupmi, Mgr. Liudmyla Khvalbota, PhD.

Maximálna suma žiadaná na projekt bola 5 000 eur bez tematického zamerania a 7 000 eur ak projekt rieši výskum zameraný na niektorú z tém - informačné a komunikačné technológie, materiálový výskum, nanotechnológie, priemyselné technológie, biomedicína a biotechnológie, udržateľná energetika a energie, životné prostredie, pôdohospodárstvo. Maximálnu sumu podpory získali tri projekty. Predpokladaný začiatok riešenia projektu je 1. december 2022, koniec najneskôr do 30. novembra 2024.

Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov sa riadi Smernicou č. 7/2015-SR rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov excelentných tímov mladých výskumníkov STU. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. Tým sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti. Finančné prostriedky sa poskytnú najdlhšie na dobu platnosti pracovnej zmluvy zodpovedného riešiteľa, prípadne do termínu konania obhajoby dizertačnej práce u zodpovedného riešiteľa doktoranda. Oprávnenými žiadateľmi a členmi riešiteľského kolektívu sú osoby, ktoré neprekročili ku dňu podania žiadosti vek 33 rokov a sú študentmi dennej formy študijného programu tretieho stupňa a/alebo vysokoškolskými učiteľmi alebo výskumnými pracovníkmi zamestnanými na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do troch rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.). Členovia riešiteľského kolektívu musia byť minimálne z dvoch fakúlt STU a môžu byť uvedení iba v jednej žiadosti o grant.