Prejsť na obsah

Najlepšie publikácie STU

Rektor STU odovzdal v stredu 4. apríla 2018 ocenenia autorom najúspešnejších vedeckých publikácií uplynulého roka a autorom najlepšieho umeleckého diela.

Ocenenie získali v kategórií:

Publikácia v časopise NATURE alebo SCIENCE: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD, prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., SvF  STU, za článok Changing climate shifts timing of European floods, Science, Vol. 357, 2017, Issue 6351, pp. 588-590.

Publikácia, ktorá vyšla v roku 2017 v časopisoch, ktoré spadajú do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov: Dr. Michaela Musilová, MSc., FEI STU, za článok: Microbially driven export of labile organic carbon from the Greenland ice sheet, Nature Geoscience, 10, 2017, 360-365, IF 13,941.

Publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2015 - 2017 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI: prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU, 80 citácií, za článok: Redox- and non-redox-metal-induced formation of free radicals and their role in human disease, ARCHIVES OF TOXICOLOGY vol. 90, 2017, pp. 1-37.

Rektor odovzdal ocenenia za najviac hodnotné vedecké publikácie v špičkových vysoko impaktovaných periodikách už 4. raz. Špeciálne miesto v hodnotiacich kritériách má publikovanie v časopisoch Nature a Science. Prehľad všetkých predošlých ocenených autoriek a autorov nájdete na stuba.sk

Osobitná cena patrí tiež autorom originálneho umeleckého či architektonického diela. Tú získal Mgr. Bohuš Kubinský z FA STU s projektom CACHE. Projekt pripomína židovskú komunitu v Topoľčanoch a jej tragickú históriu cez netradičné nevýtvarné médium – maces, krehký nekvasený chlieb pochádzajúci zo židovskej kultúry.

Video o projekte na youtube.com

Predošlé ocenenia na stuba.sk

Profesor Marián Valko (na foto) je zároveň najcitovanejším vedcom na Slovensku. Do databázy najcitovanejších vedcov ho spoločnosť „Clarivate Analytics“, zaradila už po štvrtý raz (2014 až 2017). V roku 2017 získal na svoje vedecké práce cca 1700 WOS citácií. Ako významný autor je uvedený aj v publikácií THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL SCIENTIFIC MINDS 2015, ktorú vydal Thomson Reuters v roku 2016 (celkovo 10 648 citácií). Profesor Valko získal titul Osobnosť vedy techniky SR 2016.

Celkovo v publikačnej činnosti patrí STU medzi najlepšie slovenské vysoké školy. V najhodnotnejšej kategórií B (karentové publikácie, patenty) univerzita zaznamenali nárast v uplynulom roku 2017 oproti roku 2016, pričom pozitívny trend sa ukazuje od roku 2012.

Vedci STU, ktorí dosahujú v publikačnej činnosti dlhodobo excelentné výsledky: Hodnotu h-indexu (Hirschov index) podľa WOS (Web of Science) vyššiu ako 25 mali koncom roka 2017 piati špičkoví pracovníci STU: prof. Radko Mesiar (39, SvF), prof. Vlasta Brezová (30, FCHPT), prof. Peter Šimon (27, FCHPT), prof. Ján Labuda (26, FCHPT) a prof. Marián Valko (26, FCHPT).

Medzi najcitovanejšie patria:

Článok: Microbially driven export of labile organic carbon from the Greenland ice sheet. NATURE GEOSCIENCE, 10, 2017, 360+.  „impact factor 2016“  = 13,941. Spoluautorka z STU: Dr, Michaela Musilová, MSC., z FEI STU.

JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

1 of 188

Q1

Článok: Targeting Free Radicals in Oxidative Stress-Related Human Diseases. TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 38, 2017, 592-607. „impact factor 2016“  = 12,797. Spoluautori z STU: Ing. Miriama Šimunková a prof. Ing. Marián Valko, DrSc., z FCHPT STU.

JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

PHARMACOLOGY & PHARMACY

5 of 257

Q1

Článok: Changing climate shifts timing of European floods. SCIENCE, 357, 2017, 588-590. „impact factor 2016“  = 37,205. Spoluautori z STU:  prof. Ing. Silvia Kohnová, PD., a Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., zo SvF STU.

JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

2 of 64

Q1

 

Štatistika rozdelenia kategórií všetkých publikácií pracovníkov STU je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Rozdelenie publikácií STU v r. 2017 podľa oblastí výskumu

 

A

B

C

D

Spolu

M1 - prírodné vedy, biotech.

10

212

47

713

982

M2 - inžinierstvo, informatika

44

186

127

2542

2899

M3 - lekárske a farm. vedy

0

1

0

0

1

M4 - poľnohosp. a veterin. vedy

0

0

0

4

4

M5 - spoločenské vedy, právo

6

4

3

100

113

M6 - humanitné vedy, umenie

2

4

0

30

36

A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie         A2 – Ostatné knižné publikácie

B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy

C – Ostatné recenzované publikácie                              D – Ostatné nerecenzované publikácie

Foto: Matej Kováč