Prejsť na obsah

Spolupráca MTF STU so svetovou špičkou CERN má výsledky

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave dosiahla významné úspechy pri spolupráci so špičkovou svetovou výskumnou organizáciou CERN. Podarilo sa jej to v rámci dôležitého projektu, ktorého riešiteľom je už vyše roka. Strategický cieľ fakulty je dosiahnuť štatút medzinárodne vedecky konkurencieschopného centra najmä v oblasti materiálového výskumu, ktoré využíva technológie iónových zväzkov a plazmy, ale aj v interdisciplinárnych oblastiach výskumno-vývojových aktivít.

Generálnym cieľom projektu „Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum“ je vytvorenie udržateľného excelentného výskumno-vývojového, inovačného a inštitucionálno-riadiaceho prostredia na realizáciu aktivít v oblasti materiálového výskumu. Slúžilo by na vývoj nových materiálov, využívalo najnovšie diagnostické metódy, simulácie a modelovanie v materiálovom inžinierstve a materiálové vlastnosti a taktiež v oblasti IKT, kde sa projektové aktivity sústreďujú na spracovanie a analýzu signálov, simulácie a modelovanie, strojové učenie a integráciu riadenia a signálov.

Najvýznamnejší úspech v prvom roku riešenia projektu bola najmä realizácia výpočtov z prvých princípov (tzv. ab initio) pre Beta-Nuclear magnetic resonance experiment švajčiarskeho CERN-ISOLDE. Pre chemické a biochemické aplikácie beta-NMR sa používa kvapalný terč pre implantáciu rádioakívnych iónov. Tento terč je zložený z iónových kvapalín pre nízky tlak nasýtených pár. Pracovisko MTF STU poskytuje CERNu-ISOLDE veľmi presné výpočty NMR tienenia v kvapalinách. V spoločnom článku riešiteľov projektu spoločne s autormi z CERN-ISOLDE v časopise Physical Review X v roku 2020 sú publikované významné zistenia, keď sa prvýkrát podarilo zmerať magnetický dipólový moment rádioaktívneho krátko žijúceho jadra 26Na s presnosťou parts-per-milion. Spolupráca riešiteľov projektu a CERN-ISOLDE pokračuje, dlhodobý cieľ je vývoj beta-NMR spektroskopie pre chemické a biochemické aplikácie.

Výsledky projektu sa budú uplatňovať v priemyselnej praxi, poskytnú riešenia pre výskum v oblasti prípravy materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltike, prípadne špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike.

Projekt „Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum“, kód projektu ITMS 2014+: 313011W085, je podporený v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 10 miliónov eur. Zodpovedným riešiteľom projektu je doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.

Riešitelia projektu sa ďalej venovali analytickému výskumu, mnohým výpočtom a meraniam a tiež experimentálnej činnosti, z čoho vznikli významné vedecké príspevky v bonitných, najmä zahraničných vedeckých časopisoch. Významná spolupráca bola okrem CERN-ISOLDE najmä so Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, EMPA Dubendorf, ale i Fyzikálnym ústavom SAV Bratislava.

Strategickým cieľom MTF STU je dosiahnuť štatút medzinárodne vedecky konkurencieschopného centra najmä v oblasti materiálového výskumu využívajúceho technológie iónových zväzkov a plazmy, ale aj v interdisciplinárnych oblastiach výskumno-vývojových aktivít.

Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma politiku otvoreného prístupu a hlási sa k filozofii otvorenej vedy. Sprístupňovanie a efektívne šírenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti patrí medzi hlavné úlohy STU ako verejnej výskumno-vzdelávacej inštitúcie.