Prejsť na obsah

STU slávnostne otvorila akademický rok

Slovenská technická univerzita v Bratislave otvorila v pondelok 19. septembra nový akademický rok 2022/2023. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí akademickej obce za účasti vedenia univerzity, fakúlt, zamestnancov, študentov a hostí vrátane predsedu vlády SR. Na slávnosti súčasne inaugurovali do funkcie dekana Fakulty architektúry a dizajnu STU Branislava Puškára a dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Miloša Čambála.

otvorenie ar

Slávnostné otvorenie akademického roka sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandemickými obmedzeniami opäť odohralo v plne obsadenej aule D. Ilkoviča.

otvorenie ar

Rektor STU Oliver Moravčík v úvodnom príhovore popísal neutešenú pozíciu, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú slovenské univerzity vrátane STU pre defekty komunikácie a nečinnosť zo strany štátu. Spomenul množstvo času a energie, ktoré museli univerzity venovať boju za zachovanie akademických slobôd pri prijímaní novely vysokoškolského zákona a následne aj pri jej implementácii.

Poukázal tiež na paradox, keď štát požaduje zvýšenie kvality vysokého školstva, súčasne však znižuje objem financií vysokým školám - navyše v čase, keď školy čelia dramatickému nárastu cien energií, tovarov a služieb.

„Štát nielen, že nepristupuje k systémovým zmenám, ktoré by reálne napomohli zlepšenie podmienok na prácu univerzít a zvýšenie ich kvality. Nerieši ani stav ich akútneho ohrozenia. Nedá sa preto čudovať dôrazným apelom všetkých reprezentatívnych organizácií akademickej obce z ostatných dní, vrátanie hrozby zastavenia prevádzky vysokých škôl k symbolickému dátumu 17. november. To nie sú ponosy alebo výhovorky, len kusý opis reality, v ktorej žijeme a pracujeme,“povedal rektor Oliver Moravčík.

Rozhodne však nevešiame hlavy a neustupujeme ani z našich rozvojových zámerov, pokračoval s tým, že je v rámci STU nevyhnutné spoločne ťahať za jeden koniec povrazu – nielen v záujme budúcnosti, ale v záujme prežitia. Pripomenul, že STU si musí v dohľadnom horizonte vyhodnotiť starý a spracovať nový dlhodobý zámer rozvoja na obdobie 2023-2029, berúc do úvahy zásadne zmenené legislatívne a ekonomické podmienky v spoločenskom i akademickom prostredí, nanovo zadefinovať ťažiská výskumného priestoru vzhľadom na disponibilné ľudské i finančné možnosti. „Ťažké časy prinášajú nielen problémy, ale aj výzvy. Krízy dokážu zlomiť, ale aj posilniť. Pevne verím, že STU je ten druhý prípad,“ zdôraznil rektor STU. (celý text príhovoru nájdete nižšie)

Premiér Eduard Heger vyzdvihol vzdelávanie ako svoju prioritu a ocenil úlohu STU pri výchove odborníkov pre slovenský priemysel. V reakcii na slová rektora garantoval, že nedopustí situáciu, pre ktorú by univerzity museli zatvoriť svoje brány.

Predseda Akademického senátu STU Marián Peciar v príhovore takisto pripomenul komplikácie, ktoré spôsobila univerzite pandémia, vojna na Ukrajine i prístup rezortu školstva a vlády. Apeloval na akútnu potrebu riešiť podmienky, v ktorých pracujú zamestnanci univerzít.

„Dobrá univerzita môže stavať svoje renomé okrem materiálnych podmienok najmä na výkonných pracovníkoch, teda tých, ktorí odovzdávajú mladej generácii všetko, čo sa dá vtesnať do pojmov vzdelanie, profesionalita, slušnosť, etika, tolerancia a podobne. To ale tiež predpokladá, že zamestnanci budú mať vhodné pracovné podmienky, zabezpečenie primeranej úrovne života a možnosť osobného rastu,“ povedal predseda Akademického senátu STU. Analýz problémov sme už mali veľa, ale nikdy neprišlo k náprave, dodal. Jeho slová potvrdil v príhovore aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Napriek ťažkej situácii, v ktorej sa začína akademický rok 2022/2023, rektor STU i predseda AS STU veria v úspech značky STU. „Vstupujeme do akademického roka, ktorý sa začína ako rovnica s viacerými neznámymi. Poďme ju spolu riešiť a úspešne vyriešiť. Spoločne to zvládneme,“ uzavrel rektor Oliver Moravčík.

Celý text príhovoru rektora STU Olivera Moravčíka na začiatku akademického roka 2022/2023:

„Keď som sa k vám takto pred rokom ako rektor prihováral prvýkrát, zdôraznil som dôležitosť princípov humboldtizmu vo vysokom školstve. Pripomeniem, že tento systém už v 18. storočí požadoval od štátu vyčlenenie financií na vzdelávanie, výskum a vývoj a ich správa a rozdelenie zostala výlučne v kompetencii univerzity. Dodnes ho považujeme za jednu z najdôležitejších akademických slobôd. Žiaľ, v uplynulom akademickom roku sme museli venovať veľa času a energie na boj o jej zachovanie. Defekty komunikácie, zato nadbytok arogancie zo strany moci priviedli opäť po vyše tridsiatich rokoch vysoké školy do štrajku a študentov do ulíc. Najhoršiemu sa napokon podarilo zabrániť, výsledné znenie novely vysokoškolského zákona však neuspokojuje ani jej pôvodcov, ani univerzity. Nerieši totiž to podstatné, čo brzdí a doslova hendikepuje slovenské vysoké školstvo a jeho kvalitatívny rast – najmä financovanie v previazanosti na objektívne potreby definované štátom. Dnes nám chýba jedno i druhé, ale vysoké školy sa musia boriť s implementáciou nepodarenej  novely do stoviek vlastných interných predpisov.

Sme taktiež svedkami zvláštneho paradoxu, keď štát požaduje zvýšenie kvality vysokého školstva, súčasne však znižuje objem financií vysokým školám. Robí tak navyše v čase, keď školy čelia dramatickému nárastu cien energií, tovarov a služieb. Štát nielen, že nepristupuje k systémovým zmenám, ktoré by reálne napomohli zlepšenie podmienok na prácu univerzít a zvýšenie ich kvality. Nerieši ani stav ich akútneho ohrozenia. Nedá sa preto čudovať dôrazným apelom všetkých reprezentatívnych organizácií akademickej obce z ostatných dní, vrátanie hrozby zastavenia prevádzky vysokých škôl k symbolickému dátumu 17. november. To nie sú ponosy alebo výhovorky, len kusý opis reality, v ktorej žijeme a pracujeme.

Rozhodne však nevešiame hlavy a neustupujeme ani z našich rozvojových zámerov, ktoré som vlani deklaroval. Stále je tu hodnotná tradícia a značka našej univerzity, o ktorú sa môžeme oprieť. Postupne pracujeme na tom, aby bola univerzita a jej súčasti spravované efektívne a v súlade s filozofiou identity k STU ako jednotiacemu elementu pre nás všetkých, bez ohľadu na fakultu či pracovisko. Osobitne teraz, v ťažkých časoch, ktoré prežívame, je nevyhnutné spoločne ťahať za jeden koniec povrazu – nielen v záujme budúcnosti, ale v záujme prežitia. Je dobré, ak zveľaďujeme svoje pracoviská, ústavy, či katedry, a sme hrdí na výsledky ich práce. Nezostávajme v nich však uzavretí, všetci si hrdo obliekajme dresy STU, lebo v nich nás bude lepšie vidieť a dokážeme viac.

Pracujeme tiež na budovaní medzinárodných i domácich väzieb, ktoré môžu byť našej univerzite rôznymi spôsobmi prospešné. Podpísali sme viacero memoránd o spolupráci so slovenskými i zahraničnými univerzitami, štátnymi orgánmi, inštitúciami a podnikmi. Umožnia nám nielen posilniť úroveň vzdelávania našich študentov vďaka spolupráci s expertmi z praxe, ale aj priamo sa podieľať na odborných riešeniach pre tieto subjekty, z čoho môže naša univerzita, jej študenti a vedci profitovať. Príkladmi sú naše dohody o spolupráci s ministerstvom vnútra na odstraňovaní environmentálnej záťaže v Strážskom, dohody so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Úradom jadrového dozoru, či s Národnou diaľničnou spoločnosťou a ďalšími. Pri všetkých sme žiadaným a rešpektovaným partnerom, pretože máme čo ponúknuť.

STU si musí v dohľadnom horizonte vyhodnotiť starý a spracovať nový dlhodobý zámer rozvoja na obdobie 2023-2029 - nielen preto, že platnosť starého dokumentu čoskoro uplynie, ale najmä z dôvodu zásadne zmenených legislatívnych a ekonomických podmienok v našom spoločenskom i akademickom prostredí. Musíme si nanovo zadefinovať ťažiská nášho výskumného priestoru vzhľadom na disponibilné ľudské i finančné možnosti podobne, ako sme to urobili v oblasti študijných programov v rámci procesu zosúlaďovania s novými štandardmi definovanými SAAVŠ.

Ťažké časy, o ktorých som už hovoril, prinášajú nielen problémy, ale aj výzvy. Krízy dokážu zlomiť, ale aj posilniť. Pevne verím, že STU je ten druhý prípad. Môj optimizmus vyplýva aj zo skúseností ostatných mesiacov a rokov. Úspešne sme sa vyrovnali s komplikáciami, ktoré priniesla pandémia, naopak sme vďaka nim výrazne pokročili v digitalizácii. Nečakaná vojnová situácia u našich susedov zas ukázala, ako pružne vieme spolupracovať a pomáhať – nielen našim študentom a ich príbuzným z postihnutých oblastí, ale dokonca aj štátu pri pomoci tisíckam ďalších ľudí, ktorí to potrebovali. Verím, že rovnako úspešne si poradíme aj s výzvami nastávajúcich mesiacov.

Vstupujeme do akademického roka, ktorý sa začína ako rovnica s viacerými neznámymi. Poďme ju spolu riešiť a úspešne vyriešiť. Spoločne to zvládneme.

Vivat, crescat et florescat academia, Slovenská technická univerzita v Bratislave.“