Prejsť na obsah

Akreditáciu, ktorú má Cambridge, získala aj FIIT STU

 • FIIT STU je jedinou fakultou v SR a ČR, ktorá má akreditáciu britskej IET.
 • Londýnsku akreditačnú komisiu zaujímala najmä aktuálnosť vzdelávania, objektivita skúšok, komunikácia so študentmi, spolupráca s firmami a vedecké výstupy.
 • Akreditačný panel hovoril aj so študentmi a partnermi z priemyslu.
 • IET udeľuje profesijné inžinierske tituly v Británii, Škótsku i Sev. Írsku.
 • O jej akreditáciu sa z prestížnych dôvodov uchádzajú i mnohé zahraničné univerzity.

“Medzinárodná akreditácia je pre nás darčekom k narodeninám. Sme jedinou fakultou na Slovensku zameranou výhradne na informatiku a informačné technológie a práve tento rok oslavujeme 15. narodeniny. Za ten čas výrazne vzrástol význam digitálnych zručností, IT priemysel na Slovensku sa významne rozvinul a má potenciál ďalej rásť a zamestnávať schopných absolventov. Potrebuje aj lídrov a špičkových IT expertov. Aj  my chceme ísť dopredu. Záleží nám na tom, aby mladí ľudia neodchádzali za IT vzdelávaním do zahraničia. Akreditácia od najväčšej inžinierskej organizácie na svete potvrdzuje, že nároky na kvalitu výučby našich študentov sú porovnateľné s nárokmi na kvalitu na britských univerzitách, pričom britské vysoké školstvo patrí medzi najlepšie na svete,“ povedala Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Akreditačný proces trval približne rovnako dlho, ako ten slovenský, viac ako rok fakulta zhromažďovala podklady a pripravovala ich do formy ako si vyžadovali pravidlá britskej akreditácie.  Akreditačný panel navštívil fakultu koncom septembra 2017 a 18. januára odoslal list s vyjadrením – fakulta získala akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy, ktoré v súčasnosti poskytuje, na maximálnu možnú dĺžku (5 rokov).

Na rozdiel od slovenskej Akreditačnej komisie, britskú Inštitúciu pre inžinierstvo a technológie (The Institution of Engineering and Technology, IET) zaujímala aktuálnosť vzdelávania – či reaguje na vývoj v IT, objektivita a transparentnosť skúšok, spôsob komunikácie so študentmi, spolupráca s firmami, vnútorné systémy na zabezpečovanie kvality výučby. Pokiaľ ide o transparentnosť skúšok, do úvahy neprichádza ústne skúšanie, hoci je na Slovensku stále rozšírené. Pre objektivitu by mali byť ústne skúšky aspoň nahrávané a záznamy archivované. Z pohľadu spolupráce s firmami sú nevyhnutnosťou prednášky odborníkov z priemyslu na škole. Zástupcovia IET pritom nechceli hovoriť len s predstaviteľmi fakulty, ale aj so študentmi a partnermi z praxe.

Rovnako ako pre slovenskú akreditačnú komisiu boli pre britskú kľúčové vedecké výstupy, no nie ich objem, ale to, ako sa premietajú najnovšie poznatky do vzdelávacieho procesu a či k nim majú prístup aj študenti. Akreditačný panel ocenil, že študenti sú na škole veľmi skoro, už v bakalárskom štúdiu, zapájaní do výskumu a sú spoluautormi na viac menej všetkých vedeckých výstupoch.

„Ocenili sme najmä silné zapojenie zástupcov priemyslu do študijných programov a obsahu výučby na fakulte a pokiaľ ide o odporúčania, fakulta by mala venovať pozornosť kľúčovým zamestnancom, ich odbornému rastu a tréningom,“ povedal Mark Zwolinski z IET.

Na dôležitosť kvalitných učiteľov informatiky upozorňuje aj rektor STU Robert Redhammer: Je paradoxom, že naši informatici získavajú významné medzinárodné ocenenia, o ich vzdelávanie je obrovský záujem aj zo strany zamestnávateľov aj zo strany študentov, ale finančne oceniť učiteľov sa dlhodobo nedarí. Akoby to bolo zakliate. Je najvyšší čas, aby financovanie verejných vysokých škôl na Slovensku odzrkadľovalo reálne potreby trhu práce: aby reagovalo na potreby zamestnávateľov a aby zohľadňovalo platovú úroveň v jednotlivých segmentoch hospodárstva. Inak  sa nebude dať udržať vzdelávacia kapacita v  najžiadanejších vysokoškolských odboroch.“

Okrem silného vzťahu s priemyslom (prednášky, spoločné laboratória, záverečné práce študentov konzultované a riešené s firmami...), IET vyzdvihla tiež nadštandardnú komunikáciu so študentmi (na fakulte vyvinuli systém Askalot, ktorý prevzal napr. aj Harvard v rámci portálu online otvorených kurzov EDx). Pozitívne IET hodnotila aj to, že fakulta reaguje na meniacu sa kvalitu uchádzačov o štúdium a snaží sa znižovať úbytok neúspešných študentov bez zníženia kvality výučby. Fakulta totiž ponúka svoje bakalárske programy nielen ako troj, ale aj štvorročné. Cieľom je práve umožniť štúdium informatiky aj študentom, ktorí vnímajú jej význam pre kariéru, no na strednej škole mali slabšiu prípravu z matematiky.  Študijné programy fakulta stále aktualizuje  - pred dvoma rokmi pribudol program zameraný na informačnú bezpečnosť, v tomto roku program zameraný na umelú inteligenciu.

 

Čo je  IET (The Institution of Engineering and Technology)?

 • Najväčšia profesijná (inžinierska) organizácia na svete so sídlom v Londýne.
 • Založená v roku 1871. Má viac ako 167 000 členov v 150 krajinách.
 • Poskytujú expertné rady  britskému parlamentu, vláde a ďalším inštitúciám (vrátane EÚ) v oblasti výučby inžinierskych smerov.
 • Majú právo udeľovať profesijné tituly Chartered Engineer („autorizovaný inžinier“ - prípad FIIT), Incorporated Engineer, Engineering Technician, ICT Technician v mene British Engineering Council.
 • Túto akreditáciu majú napr. Oxford University, Cambridge University, Imperial College, University of London, Delft University of Technology – Netherlands, University of Melbourne – Australia, Nanyang Technological University – Singapur, National University of Singapore a mnohé ďalšie.

 

Zaujímavosti z IET akreditácie (komentáre členov akreditačného panelu)

 • 4 kľúčové body, ktoré IET akreditačný panel ocenil:
 1. vynikajúce prepojenie vzdelávania s priemyslom/praxou
 2. včasné zapájanie študentov do výskumu a jeho vplyv na vzdelávanie
 3. nadštandardná úroveň komunikácie so študentmi a spätná väzba
 4. dynamika/flexibilita a neustály rozvoj fakulty
 • V jednotlivých čiastkových parametroch  získala fakulta 80 krát najvyššie možné hodnotenie a v 4 prípadoch druhé najvyššie možné hodnotenie. Pričom všetky celkové hodnotenia jednotlivých kapitol sme mali ocenené najvyšším možným hodnotením.
 • Z dôvodu akreditácie bolo potrebné vytvoriť a dodať viac ako 2700 podkladov dokumentujúcich situáciu v jednotlivých predmetoch a viac ako 600 dokumentov opisujúcich stav jednotlivých oblastí na fakulte.
 • Akreditačná komisia dala FIIT aj niekoľko odporúčaní -  štandardizovať nároky na  spôsob výučby  – teda aby všetci prednášajúci, aj odborníci aj doktorandi kládli dôraz nielen na odbornú stránku ale na spôsob výučby, dohliadnuť na tvorbu kritérií pre skúšky, aby nestáli len na samotnom vyučujúcom, ale aj pokračovať v investícií a obnove IT laboratórií.

Fakulta informatiky a informačných technológií  STU

 • Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
 • Najmladšia fakulta Slovenskej technickej univerzity, tento rok oslávi 15. výročie.
 • Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET.
 • Jedna z dvoch slovenských fakúlt v medzinárodnom združení Informatics Europe, ktorého cieľom je zlepšovanie kvality výskumu a výučby v oblasti informatiky a IT.
 • Absolventi  majú najvyššie priemerné platy (1639 eur), sú najžiadaní na trhu práce (s najvyšším podielom pracujúcich v odbore – 94%, druhá najlepšia fakulta v SR má 80%).
 • Fakulta s najlepšou návratnosťou financií vynaloženými na študentov. Už po 2,16 roku od úspešného ukončenia štúdia sa vrátia štátu všetky financie vynaložené na študenta.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium a perspektívu zaujímavej práce po jej skončení.
 • Absolventi nemajú problém so štartom do života. Stávajú sa z nich top manažéri, podnikatelia, odborníci, ktorí formujú krajinu. Tieto úspechy pramenia najmä z prepájania vzdelávania s výskumnou a inžinierskou činnosťou.
 • Na 7 fakultách a jednom ústave študovalo v ostatnom akademickom roku 14 286 študentov.,
 • V QS World University Rankings 2016 sa STU umiestnila na až 450. mieste v kategórii Počítačové vedy a informačné technológie. V THE University Ranking 2018 v prvej tisícke svetových výskumne intenzívnych univerzít.
 • V roku 2016 riešila 270 projektov pre prax a vyše 500 grantových výskumných projektov.
 • Prostredníctvom Univerzitného technologického inkubátora podporila vznik a rozvoj už viac ako 50 inovatívnych technologických firiem.
 • Medzinárodnú akreditáciu majú aj ďalšie fakulty STU - akreditáciu EUR-ACE tento rok získala Stavebná fakulta (pre študijný program Pozemné stavby a architektúra) a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (pre št. program Chemické technológie). Táto akreditácia potvrdzuje splnenie štandardov European Network for Accreditation of Engineering Education.