Prejsť na obsah

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti si dnes z rúk rektora Olivera Moravčíka prevzali piati pedagógovia STU – doc. Monika Bakošová, Peter Benco, Katarína Jelemenská, prof. Alojz Kopáčik a prof. Vladimír Nečas.

 

Všetci ocenení patria k mimoriadne skúseným pedagógom, ktorí na fakultách STU pôsobia dlhodobo a svojou činnosťou významne ovplyvnili ich rozvoj.

„Vaše pôsobenie zanechalo na fakultách STU nezmazateľnú stopu, svojím nasadením a dosiahnutými výsledkami patríte k pilierom, na ktorých stojí výchova a vzdelávanie na našej univerzite. Aj vďaka vám môžeme konštatovať, že naši absolventi sú na trhu práce najžiadanejší, lebo dostávajú kvalitné vzdelanie,“ povedal v príhovore k oceneným rektor STU Oliver Moravčík.

Cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti rektor Oliver Moravčík odovzdal piatim laureátom:

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT) sa počas celej učiteľskej kariéry významne podieľala na budovaní a rozvoji fakulty najmä vo výchovno-vzdelávacej oblasti a na šírení dobrého mena fakulty i univerzity. Veľmi precízne vykonávala aj funkcie prodekanky a prorektorky, počas celého pôsobenia bol a stále je vysoko hodnotený jej pedagogický prínos.

Ing. Peter Benco, CSc. (Ústav matematiky a fyziky, SjF) je vyše 40 rokov významným členom pedagogického zboru Strojníckej fakulty, kde ako učiteľ ovplyvnil tisícky študentov. Výrazne sa zaslúžil o modernizáciu laboratórií technickej fyziky, organizoval prípravné kurzy fyziky pre študentov pred nástupom na štúdium, neúnavne bojoval proti poklesu úrovne technického vzdelávania.

Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, FIIT) bola nominovaná za mimoriadne zásluhy pri budovaní a rozvoji STU v súvislosti so zavádzaním systému riadenia kvality

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (Katedra geodézie, SvF) významne ovplyvnil kvalitu vzdelávania na SvF najmä v odbore geodézie a kartografie, vo funkcii prorektora patril ku kľúčovým postavám pri príprave novej akreditácie, prispel k možnostiam rozvoja vzdelanosti na STU a rozvíjal spoluprácu so sektorom stavebníctva.

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI) bol nominovaný dekanom fakulty za významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti počas svojho 42 ročného pôsobenia na FEI (EF) v oblasti jadrového a fyzikálneho inžinierstva, ktoré prispeli k zvýšeniu kreditu STU.