Prejsť na obsah

Excelentné tímy mladých výskumníkov STU štartujú projekty

Od februára začali excelentné tímy mladých výskumníkov zo Slovenskej technickej univerzity riešiť projekty, s ktorými uspeli v univerzitnej podpornej grantovej schéme. Zástupcom deviatich úspešných tímov odovzdal dekréty o udelení podpory prorektor pre vedu a výskum Ján Híveš.

Grantová schéma pomáha excelentným tímom mladých výskumníkov kryť náklady spojené s riešením ich výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov. O podporu sa mohli uchádzať riešiteľské kolektívy, ktorých členovia neprekročili vek 33 rokov a sú študentmi dennej formy študijného programu tretieho stupňa a/alebo vysokoškolskými učiteľmi alebo výskumnými pracovníkmi zamestnanými na STU do troch rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.). Členovia riešiteľského kolektívu musia byť minimálne z dvoch fakúlt STU.

Maximálna suma žiadaná na projekt je 5 000 eur bez tematického zamerania a 7 000 eur, ak projekt rieši výskum zameraný na niektorú z tém: informačné a komunikačné technológie, materiálový výskum, nanotechnológie, priemyselné technológie, biomedicína a biotechnológie, udržateľná energetika a energie, životné prostredie, pôdohospodárstvo.

Podporu získali horizontálne interdisciplinárne projekty na nasledovné témy:

NÁZOV PROJEKTU AKRONYM Fakulty Celková SUMA
Návrh a optimalizácia plynových senzorov v IoT systéme pre environmentálne použitie gasIoT FEI+FCHPT 7000,00€
Zelená STU (komplexné zelené riešenia pre budovy a areály STU) GreenSTU FAD+ÚM+FCHPT 7000,00€
Elastomérne magnetické a zmesné kompozitné materiály (zachytávanie elektromagnetického žiarenia, ktoré vysielajú zariadenia bežného využitia – mobily, PC a podobne) ELMAZKOMAT FCHPT+FEI 6000,00€
Identifikácia materiálov v zbierkach kultúrneho dedičstva na báze syntetických plastov prostredníctvom ich charakteristických "odtlačkov prstov" SEMPIa FCHPT+SvF 4800,00€
Aditívna výroba pórovitých elektród na báze niklu pre vodíkovú ekonomiku ADIPONIVO FCHPT+MTF 7000,00€
Mapovanie vnútorných priestorov s využitím bezpilotných lietajúcich prostriedkov MVPBLP FEI+SvF 6650,00€
Alternatívne prírodné adsorbenty a zelené rozpúšťadlá pre sledovanie kontaminantov vo vodách Greener FCHPT+MTF 7000,00€
Prebiehací manéver v prepojenej a kooperatívnej inteligentnej doprave CCOM FIIT+SjF 7000,00€
Miniatúrne experimentálne prístroje na výskum pokročilých metód riadenia na vnorenom hardvéri MEDEA-CTRL SjF+FEI 6000,00€