Prejsť na obsah

Fakty a čísla o STU

Otvorili sme nový, v poradí už osemdesiaty prvý akademický rok, a pri tejto príležitosti si pripomeňme niekoľko základných údajov pre lepší, „technický“ prehľad o našej univerzite.

Noví študenti

V novom akademickom roku 2019/2020 sme na zápisoch privítali 3 324 prvákov a prváčok. Ukazuje sa, že fáza dramatických medziročných prepadov záujmu o štúdium na STU, ku ktorej došlo najmä v období rokov 2014 až 2016, už odznela a za posledné tri roky sa stav stabilizoval.

prijati studenti stu

Študenti a absolventi

V roku 2019 ukončilo štúdium na STU vo všetkých formách štúdia (Bc.,Ing., PhD.) viac než 3 000 absolventov, z toho druhý stupeň štúdia (Ing.) ukončilo 1 508  nových inžinierov. Toto číslo v kombinácii s údajom o počte zapísaných študentov v roku 2014 (4 473) zároveň ukazuje, že ukončiť štúdium v riadnom čase (5 rokov) zvládne iba tretina študentov.

 

absolventi stu

 

Celkový počet študentov na našej univerzite kontinuálne klesá, pred desiatmi rokmi sme mali viac než 18-tisíc študentov, aktuálne je v dennej forme štúdia zapísaných 10 769 študentov (Bc., Ing., PhD.). 

vsetci studenti

Príčiny poklesu počtu študentov

Veľa sa hovorí o dôvodoch poklesu počtu študentov, do tejto diskusie ponúkame dva grafy. Prvý ukazuje vývoj podielu slovenských študentov študujúcich na univerzitách v Českej republike.

 

slovaci v cr

Na grafe si môžeme všimnúť, že v inkriminovanom období rokov 2014-2016, kedy u nás došlo k takmer 20% poklesu počtu novoprijatých a zapísaných študentov, sa celkový podiel slovenských študentov v ČR zvýšil len o 2%.

Pokles počtu prijatých študentov na STU mal však oveľa väčšie rozmery - keď ešte v roku 2013 sa k nám zapísalo až 5 084 prvákov, o tri roky neskôr ich bolo už iba 3 200, a preto faktor odchodu na štúdium na univerzity do Čiech nebude rozhodujúcim činiteľom dramatického poklesu počtov prvákov v danom období (2014-2016). Preto musíme do hry zobrať demografiu.

Graf: Demografický vývoj v SR (1998-2036, kohorta 19-ročných)

 

demografia

 

Na grafe vidíme, že v roku 2013 bolo na Slovensku v kohorte 19-ročných (najčastejší vek podávania prihlášky na VŠ) 69-tisíc mladých ľudí. Iba o tri roky neskôr, v roku 2016, ich bolo až 10-tisíc menej (59-tisíc). Takmer 15% demografický pokles za krátke obdobie troch rokov sa tak ukazuje byť rozhodujúcim faktorom poklesu počtu záujemcov o štúdium a tento trend sa prejavil na všetkých slovenských vysokých školách.

Určitým protipolóm k tomuto negatívnemu trendu je skutočnosť, že v tom istom čase sa STU po prvýkrát začala presadzovať v medzinárodných rebríčkoch v rámci TOP 1 000 svetových univerzít: v roku 2016 sa tak prvýkrát objavila v THE ranking, v roku 2018 v Shanghai Ranking (na pozícii 801-900) a v roku 2019 aj v prestížnom QS Ranking (na pozícii 751-800).

Zahraniční študenti

Proti demografii sa bojovať nedá, a preto ak chceme udržať počty nových študentov na úrovniach spred roka 2013 musíme študentov hľadať inde. V zahraničí. V tejto veci už dávnejšie platí, že STU nie je iba slovenskou školou. A azda práve aj vďaka lepším umiestneniam v medzinárodných rankingoch v tomto roku u nás študuje rekordný počet 550 zahraničných študentov, o 100 viac než v rok predtým (najviac z Ukrajiny, Srbska a Indie). Zahraniční študenti však stále tvoria iba 5% všetkých študentov a to je dôvod na zamyslenie - zvyšiť podiel zahraničných študentov a väčšia internacionalizácia výučby je preto jednou z priorít nového vedenia univerzity.

 

zahranicni studenti

Ubytovanie a investície

Od roku 2018 sme začali splácať obrovský investičný dlh na našich internátoch - z vládneho balíčka a z vlastných zdrojov sme investovali viac než 8 miliónov eur a je to vidno. Z aktuálnej kapacity 3 300 miest je už dnes takmer 40% novo zrekonštruovaných.

V tomto roku požiadalo o internát viac než 5 000 študentov. Ubytovanie bolo pridelené 3 300 študentom. Ubytovacia kapacita na internátoch STU je aktuálne znížená z dôvodu prebiehajucich rekonštrukcií až o 1 000 miest - tie budú odovzdané do užívania najneskôr do konca akademického roka. Priebežne investujeme aj do areálov nášho Centra akademického športu.

internat

O univerzite

Rozpočet STU je  na úrovni 100 miliónov eur. Príjmy rozpočtu tvorí z 2/3 priama dotácia z MŠVVaŠ a 1/3 tvoria prostriedky z grantov a vlastnej činnosti. Veľkosťou rozpočtu sme druhá najväčšia univerzita na Slovensku (za Univerzitou Komenského, ktorá hospodári s približne 150 miliónmi eur ročne) a pre porovnanie – z verejných inštitúcii dosahuje podobne veľký rozpočet napríklad RTVS.

Na STU pracuje 2 500 zamestnancov, z toho je 1 000 pedagógov (z nich 336 žien), takmer 400 výskumníkov (z nich 125 žien)  a približne 1 000 ostatných zamestnancov. Za posledných 10 rokov počet zamestnancov klesol o viac než 10% - v roku 2009 pracovalo na STU takmer 3 000 zamestnancov.

Priemerná hrubá mzda na STU bola v roku 2018 na úrovni 1 300 eur.