Prejsť na obsah

Inovátorom roka 2019 sa stal Ján Híveš z FCHPT

Ocenenie Vedec roka SR organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností, udeľuje sa v piatich kategóriách s cieľom profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Tento rok sa konal už 23. ročník podujatia, v zozname laureátov a titul Inovátor roka 2019 získal pre Slovenskú technickú univerzitu profesor Ján Híveš, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov na Fakulte chemickej a potravináriskej technológie STU.

hives

Podľa vyjadrenia poroty Ján Híveš získal cenu za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

Profil Jána Híveša

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., je vedeckou osobnosťou v oblasti anorganickej technológie a materiálov, špeciálnejšie v oblasti technickej elektrochémie. Svoju odbornú kvalifikáciu získal na Katedre anorganickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej vysokej školy technickej a Katedre anorganickej technológie Fakulty chemickej technológie Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe. Je členom Výkonného výboru Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy, členom Chemickej spoločnosti, členom Slovenskej elektrochemickej spoločnosti, členom International Society of Electrochemistry, členom WPEE – EFCE a členom vedeckých rád na domovskej fakulte a univerzite, ako aj univerzít v Prahe, Ostrave a SAV.

Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti prof. Híveša je 81 publikácií vo WOS, 630 citácií, 31 vedených bakalárskych prác, 26 vedených diplomových prác, 10 vedených doktorandov, prezentácia odborných prednášok na vedeckých konferenciách na národnej a medzinárodnej úrovni. Počas svojho štúdia na vysokej škole prof. Híveš získal Cenu dekana Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej a cenu rektora Slovenskej vysokej školy technickej za vynikajúce študijné výsledky. V roku 2015 Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil prof. Hívešovi ocenenie Propagátor vedy a techniky.

 

Slávnostné podujatie za účasti ministra školstva

Slávnostného oceňovania sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling, štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, vedúci Kancelárie prezidentky SR pán Štefan Rozkopál, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj  ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

vedec roka 2020

Minister školstva vo svojom príhovore zdôraznil v súvislosti s prekonaním koronakrízy dôležitosť našich odborných, vedeckých a technologických tímov. „O tom, že slovenská ekonomika v týchto časoch potrebuje injekciu, podporu či akýsi reštart, asi nepochybujeme. A práve naša výskumná základňa môže ekonomike dopomôcť k tomu, aby podala čo najlepší výkon. Ide len o to, ako využijeme vedecké poznatky a výsledky, a ako ich pretavíme do praxe,“vyhlásil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Zoznam laureátov ocenenia Vedec roka 2019

V kategórií Vedec roka

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Centrum fyziky nízkych teplôt

Za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

V kategórii Mladý vedecký pracovník

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie

Za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

V kategórii Inovátor roka

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórii Technológ roka

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva

Za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Centrum pre funkčné a  funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.