Prejsť na obsah

Memorandum o porozumení s VŠB-TU Ostrava

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude spolupracovať s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. Memorandum o porozumení dnes na pôde STU podpísali rektori Oliver Moravčík a Václav Snášel.

Rektori v rozhovore konštatovali podobnosť v orientácii oboch univerzít i v preferovaných oblastiach materiálového výskumu, energetiky a informatiky. Zhodli sa takisto na výhrade k zrušeniu povinnej maturity z matematiky, čo viedlo na Slovensku i v Českej republike k značnému poklesu úrovne znalosti tohto predmetu u maturantov a k problémom študentov zvládnuť nároky vysokoškolského štúdia technických odborov.

Rektor VŠB-TU Ostrava Václav Snášel sa prihovoril za dlhodobú spoluprácu s STU v podobe spoločných programov, výmeny školiteľov doktorandov, načrtol aj možnosti spolupráce na projekte nových laboratórií, ktorý VŠB-TUO pripravuje. Rektor Oliver Moravčík pripomenul, že STU je spolupráci otvorená a vzhľadom na ukončenú akreditáciu a schválený vnútorný systém kvality má na ňu aj širšie predpoklady.

Cieľom samotného Memoranda, ktoré rektori podpísali, je rozvoj výmenných a kooperačných aktivít v akademickej, výskumnej, vedeckej a technologickej oblasti medzi oboma univerzitami.

„STU si už tradične váži spoluprácu s univerzitami či už v Čechách, alebo širšom zahraničí, čoho dôkazom je nielen spolupráca na úrovni odborníkov, vedcov a učiteľov, ale aj zastúpenie v štruktúrach ako je napr. vedecká rada univerzity, čo je zároveň aj znakom akceptácie našich odborníkov v medzinárodnom priestore. Deklarácia odborných vzťahov s VŠB Ostrava podpisom memoranda je vyústením dlhoročnej parciálnej spolupráce a znamená jaj prolongáciu do budúcna. Univerzity si prirodzene našli pole pôsobnosti aj na úrovni fakúlt, kde je k dispozícii široké pole vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností,“ povedal na margo podpisu memoranda prorektor STU Štefan Stanko.

Spoločné aktivity budú v zmysle memoranda zahŕňať výmenu študentov, učiteľov, výskumných a administratívnych pracovníkov, spoluprácu vo výskume a vede, ďalej výmenu akademických materiálov, publikácií a informácií a iné akademické a vedecké činnosti spoločného záujmu.

Každý projekt alebo aktivita spoločného záujmu bude financovaná individuálne, podľa dostupných zdrojov.