Prejsť na obsah

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023 v rukách strojárov na SjF STU v Bratislave

narodna cena sr spolocne foto

Naši strojári docent Jan Rybářdoktor Kristian Jezsóbakalár Peter Onderčo zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky prevzali vo štvrtok 9. novembra 2023 z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu, a skúšobníctvo Slovenskej republiky, paní Kataríny Surmíkovej Tatranskej, ocenenie za najlepšie publikácie v oblasti kvality 2023 v Slovenskej republike.

Svojimi prístupmi preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť im nie je ľahostajná. Ich námaha bola ocenená na slávnostnom podujatí Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023, ktoré vyhlasuje práve Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia je vyzdvihnúť a oceniť prínos pre kvalitu a spoločnosť pre tých, ktorí preukázali výnimočné schopnosti v posudzovanej oblasti. V rámci oceňovania bola vyhodnotená aj súťaž, ktorá upozorňuje na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameraná na oblasť kvality, podporuje ich a oceňuje za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike kvality a jej prínosoch pre spoločnosť.

Hodnotiteľská komisia súťaže rozhodla, že najlepšími ocenenými sú:

Kategória B – Najlepší odborný príspevok (odborná verejnosť) - doc. Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. a Bc. Peter Onderčos názvom článku: „Příspěvek k měření parametrů tramvajových tratí“, ktorý vyšiel v českom časopise Metrologie, ročník 32, číslo 3.

Príspevok sa venoval zabezpečeniu električkovej infraštruktúry pomocou merania, manuálneho aj automatického, alebo prostredníctvom meracej električky, ktorá dokáže merať parametre tratí pre následné vyhodnocovanie a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb pre cestujúcich v mestách. Práve pravidelná kontrola a meranie tratí si následne vyžaduje neustálu údržbu, spojenú s kontrolami, ktoré sú založené na meraní, zberu dát a ich vyhodnocovaní. Metódy kontroly a merania sa v minulosti vykonávali najmä vizuálne, dnes na tieto účely využívame techniku.

Dopravné podniky disponujú rôznymi zariadeniami na diagnostiku tratí. Príspevok takto priblížil veličiny, ktoré sú dôležité pre udržanie kvality a zlepšovania poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti.

Kategória D – najlepšia dizertačná práca (absolvent doktorandského štúdia) získal Ing. Kristian Jezsó s názvom dizertačnej práce: „Analýza procesu triedenia partikulárneho materiálu“, školiteľom dizertačnej práce bol doc. Ing. Peter Peciar, PhD. z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Triedenie partikulárnych materiálov je kľúčovým technologickým krokom v rôznych oblastiach priemyslu. Napriek širokej aplikácii triediacich zariadení samotný proces ešte stále nie je dokonale prebádaný, čo odôvodňuje výskum v tejto oblasti. Modely opisujúce kvalitu triediaceho procesu sa využívajú hlavne v simuláciách celých technologických liniek. Aby tieto modely mohli byť použiteľné univerzálne, a zároveň čo najpresnejšie, je nevyhnutné sledovať a vyhodnotiť predikciu prepadnutia častíc cez triediacu plochu. Hlavným cieľom práce bolo detailne analyzovať vývoj účinnosti procesu triedenia po dĺžke triediacej prepážky v prípade kontinuálneho procesu a v čase v prípade vsádzkového procesu a aplikovať známe modely Trompfovej krivky opisujúcej kvalitu triedenia. Následne bolo úlohou sledovať kvalitatívne zmeny parametrov týchto modelov a nahradiť tieto trendy funkčnými závislosťami. Z práce vyplýva, že táto úloha je vykonateľná a je exaktne viditeľné, ktoré parametre majú výraznejší a ktoré menej výrazný vplyv na tvar výslednej krivky. Nové modely charakterizujú triediaci proces nielen v jednom bode, ale odrážajú aj vplyv trvania procesu triedenia (vsádzkový proces) resp. dĺžky sita triediča (kontinuálny proces).

 

Našim strojárom týmto gratulujeme k úspechu a želáme im veľa ďalších pracovných aj osobným úspechov.

 

Zdroj: www.normoff.gov.sk/aktuality/1142/odovzdanie-prestiznych-oceneni-za-kvalitu-a-spolocensku-zodpovednost