Prejsť na obsah

Rektor odovzdal ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov

Rektor Oliver Moravčík odovzdal pedagógom Slovenskej technickej univerzity ocenenia za výnimočné počiny v roku 2023. Stalo sa tak na slávnostnom večere v Moyzesovej sieni pri príležitosti Dňa učiteľov.

Rektor Oliver Moravčík poďakoval pedagógom univerzity za ich prácu.

„Pomáhate formovať osobnosti, ktoré majú zaujať dôležité pozície v hospodárstve štátu a určovať dynamiku jeho rozvoja. Vaša prítomnosť v tejto sále je dôkazom, že toto poslanie napĺňate viac, ako dobre,“ povedal a pripomenul, že žijeme z mnohých pohľadov turbulentné časy.

„Bezpečne nás nimi môžu previesť len vzdelaní ľudia s otvorenou mysľou. Oni sú nádejou a predpokladom pozitívneho vývoja našej krajiny a spoločnosti. Želám vám aj nám všetkým, aby čo najviac z nich malo alma mater Slovenskú technickú univerzitu,“uzavrel rektor Oliver Moravčík a odovzdal ocenenia.

 

OCENENIE CENA REKTORA ZA MIMORIADNE VÝSLEDKY VO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 

OCENENIE CENA REKTORA ZA MIMORIADNE VÝSLEDKY VO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
udeľované vysokoškolským učiteľom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj STU, o rozvoj vzdelanosti, získali vynikajúce a významné výsledky vo výchovnovzdelávacej činnosti, prispeli k rozvoju STU, jej propagácie vo vzťahu k verejnosti a prispeli k spolupráci s inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí.

Za rok 2023 ho získali:

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. z Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU
sa aktívne venuje propagačnej činnosti a budovaniu dobrého mena STU. Nadväzuje spoluprácu so spoločnosťami z praxe, čo vedie nielen k transferu poznatkov, ale aj k úspešnému zveľaďovaniu fakultného prostredia pre študentov. Súčasne sa venuje rozvoju a koordinácii aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce.

doc. Ing. Martin Gulan, PhD. z Ústavu automatizácie, informatizácie a merania SjF STU sa pričinil o významné výsledky a inovácie vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a kybernetiky. Výrazne sa podieľal na budovaní a modernizácii laboratórií, na rozvoji medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní, ako aj na vývoji didaktických zariadení pre výučbu automatického riadenia na mnohých pracoviskách doma i vo svete, pričom systematicky zapája študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia.

doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU pôsobí na STU ako výskumník a pedagóg 39 rokov. Je ocenený za celoživotné pedagogické pôsobenie v oblasti  fyziky a supravodivosti a za vedenie projektov ESA, zameraných na vzdelávanie v oblasti výskumu a využivania vesmíru. Medzi študentami je známy svojím nadšením pre fyziku, schopnosťou zaujať fundovaným výkladom širokého spektra javov od konštrukcie raketových motorov až po myšlienky kvantovej gravitácie, ale tiež svojimi nárokmi na ich poctivý prístup ku štúdiu.

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. z Ústavu prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU pôsobí na STU nepretržite od roku 1978. Bol garantom viacerých  študijných programov. Ako garant a vyučujúci sa podieľal na vypracovaní a rozvoji študijných plánov. Do výučby zaviedol a naďalej úspešne rozvíja obsahovú náplň  viacerých predmetov. Súčasne je aj výraznou vedeckou osobnosťou. Výsledkom jeho systematickej vedecko-výskumnej činnosti sú stovky článkov v časopisoch a zborníkoch, početné výstupy registrované v databáze Scopus, ohlasy na ne, a viaceré patenty aj úžitkové vzory.

Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. z Ústavu dizajnu FAD STU sa vo výskumnej i pedagogickej činnosti venuje metodike interdisciplinárneho dizajérskeho procesu, tímovej práci a rozvoju mäkkých zručností budúcich dizajnérov v projektoch, vzájomne prepájajúcich vzdelávanie s praxou. Ako pedagóg vedie projekty, povzbudzujúce študentov k väčšej angažovanosti a citlivosti voči okolitému protrediu a komunite. Podieľa sa tiež na medzinárodnom vzdelávacom programe My Machine, ktorý podporuje rozvoj tvorivého a kritického myslenia detí aj mládeže.

doc. Ing. Milan Naď, CSc. z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU pôsobí na STU viac ako 40 rokov a patrí k najskúsenejším pedagógom fakulty. Študenti hodnotia dlhodobo a vysoko pozitívne jeho odborné znalosti, pedagogické schopnosti aj otvorený prístup. Je ocenený za dlhodobú systematickú prácu v prospech rozvoja STU, vzdelanosti a propagácie univerzity na verejnosti, za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti a mimoriadne ľudský a ústretový prístup k študentom.

doc. Ing. Ján Lang, PhDz Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva 
FIIT STU
prednáša, vedie cvičenia, tímový projekt a záverečné práce študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského stupňa štúdia. Svoje pedagogické zručnosti kultivuje v konfrontácii s úspešne aplikovanými prístupmi softvérového inžinierstva. Je protagonistom myšlienky predmetov s otvoreným obsahom  formálneho  vzdelávania. Participuje na vývoji prostredia, podporujúceho modelovanie vzdelávacieho obsahu.

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. z oddelenia ekonomiky a riadenia stavebníctva a realitného inžinierstva ÚM STU je zakladateľkou, a súčasne garantkou študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku. Do svojich prednášok implementovala dlhoročné praktické skúsenosti  z oblasti korporátnych financií a finančného riadenia developerských projektov. Úspešne viedla 21 domácich i zahraničných doktorandov, pričom výstupy ich prác sa stali súčasťou hospodárskej praxe doma aj v zahraničí. Ocenenie v jej zastúpení prevzal jej brat Ľuboš Špirko.

OCENENIE UČITEĽ ROKA

OCENENIE UČITEĽ ROKA
udeľované vysokoškolským učiteľom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj vzdelanosti, získali vynikajúce výsledky vo výchovnovzdelávacej činnosti, zaviedli inovačné prístupy do vzdelávacieho procesu, majú vynikajúci prístup ku študentom, prispeli k rozvoju fakulty a jej propagácie vo vzťahu k verejnosti. Výsledky nominácií a hlasovania študentov určili laureátov ocenenia Učiteľ roka 2023 nasledovne:

Ing. Boris Vavrovič, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU

Ing. Mgr. Roman Protasov, Ústav automobilového inžinierstva a konštruovania SjF STU

RNDr. Karla Čipková, PhD.,
Ústav informatiky a matematiky FEI STU

PaeDr. Tomáš Visnyai, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU

Ing. Roman Rosina, PhD., Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FAD STU

doc. Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Ing. Miroslav Laco, PhD.,
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU

JUDr. Boris Mucha, PhD., Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania ÚM STU

CENA REKTORA ZA NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE
udeľovaná za  publikovanie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách. Najlepšie publikácie za rok 2023 boli vyhodnotené dvoch kategóriách:

V kategórii Publikácia v časopise NATURE alebo SCIENCE získava ocenenie článok „V Európe sa dajú očakávať megapovodne na základe pozorovaní v hydrologicky podobných povodiach” publikovaný v časopise Nature Geosciene. Jeho spoluautormi sú prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.  a prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. z Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU.

V kategórii Publikácie, ktoré boli publikované v rokoch 2021 – 2023 a získali atribút highly cited paper v databáze WoS získava ocenenie prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. z Katedry matematiky a desktiptívnej geometrie SvF STU ako spoluautor článku “Nové operácie založené na Aczél-Alsinovych t-normách v oblasti intervalových intuicionistických fuzzy hodnôt  a ich aplikácie v multikriteriálnom rozhodovaní”. Článok bol publikovaný v časopise International Journal of Intelligent Systems.

ng. Martin Kusý, PhD. a Ing. arch. Pavel Paňák Mgr. Art. Paulína Ebringerová, ArtD.

CENA REKTORA ZA ORIGINÁLNE UMELECKÉ ALEBO ARCHITEKTONICKÉ DIELO
udeľovaná za prezentáciu špičkových vedeckých a umeleckých výkonov.

Ocenenie v kategórii Originálne umelecké dielo získala Mgr. Art. Paulína Ebringerová, ArtD. 
z FAD STU za dielo AFLOAT – objekt, monumentálna vzduchová inštalácia.

Ocenenie v kategórii Originálne architektonické dielo získali ocenenie spoluautori Ing. Martin Kusý, PhD. a Ing. arch. Pavel Paňák z FAD STU za dielo Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG Bratislava – realizácia.

K. Klaučo, O. Moravčík, M. Mičjan, M. Sahul

OCENENIE VEDECKÁ OSOBNOSŤ STU

udeľuje rektor STU za  významné výsledky a počiny v oblasti vedeckej činnosti na STU.

Laureátmi ocenenia Vedecká osobnosť STU za rok 2023 sa stali:

v kategórii Mladý vedec sa laureátom ocenenia Vedecká osobnosť STU za rok 2023 stal Ing. Michal Mičjan, PhD. z Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU - mladý vedecký pracovník, ktorý za svoju krátku vedeckú kariéru už stihol dokázať nielen svoje schopnosti byť excelentným vedcom, ale ukázal aj schopnosť viesť výskumné kolektívy a vedecké projekty na národnej, európskej, ako aj svetovej úrovni. Ako výskumný pracovník sa zameriava na témy ako je organická elektronika a telemedicína. Je tak nielen autorom viacerých vedeckých publikácií, ale aj pôvodcom 7 patentov, 15 zapísaných úžitkových vzorov ako aj zapísaného dizajnu.

V rovnakej kategórii bolo udelené Čestné uznanie doc. Ing. Martinovi Klaučovi, PhD. z Ústavu ínformatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU. Martin Klaučo sa dlhodobo profiluje v oblasti riadenia procesov a aplikovanej kybernetiky. Jeho vedecký prínos je sústredený na návrhy za behu laditeľných riadiacich algoritmov pomocou, ktorých je možné výrazne zvýšiť kvalitatívne parametre priemyselnej výroby, a zároveň systematicky znižovať jej energetickú náročnosť. Je spoluautorom publikácie v špičkovom časopise Automatica, ktorý patrí v posledných troch rokoch medzi najviac čítané.

V kategórii Významný vedecký prínos sa laureátom ocenenia Vedecká osobnosť STU za rok 2023 stal Ing. Martin Sahul, PhD. z Ústavu materiálov MTF STU za mimoriadne výsledky v oblasti výskumu mikroštruktúrnych vlastností hliníkovo-kobaltových zliatin, aditívne vyrobených koróziivzdorných ocelí, multikomponentných difúznych vrstiev na báze bóru, dusíka a uhlíka, nanokompozitných multivrstvových povlakov a povlakov na báze tzv. „MXénov“.

Slávnostnú atmosféru večera umocňovali pôsobivé umelecké vstupy speváckeho zboru Technik STU pod vedením Petry Torkošovej a sprievodné slovo moderátorky večera Ľubice Meškovej.