Prejsť na obsah

Slávnostný večer pri príležitosti Dňa učiteľov

Slovenská technická univerzita obnovila tradíciu spoločnej oslavy Dňa učiteľov. Na pôde Slovenského národného divadla ocenila pri tejto príležitosti dve desiatky osobností zo svojich radov.

Ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov

Rektor STU Oliver Moravčík v príhovore poďakoval pedagógom a vedcom univerzity.

„Byť vysokoškolským učiteľom je misia – náročná, ale aj krásna. Áno, prežívame ťažké časy plné chaosu, ktorý nežičí stabilite či rozvoju vysokého školstva. O to väčšia vďaka patrí vám všetkým, ktorí napriek náročným podmienkam s nasadením a invenciou pristupujete k pedagogickej i vedeckej práci. Predovšetkým vy ste predpokladom úspechu našej univerzity a jej absolventov,“ povedal rektor a dve desiatky z nich, ktorým vzápätí odovzdal ocenenia, vyzdvihol ako príklady osobností, ktoré svojou prácou a jej výsledkami držia a zlepšujú kredit našej univerzity a jej vedeckého a pedagogického ľudského potenciálu.

Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti sa udeľuje vysokoškolským učiteľom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj STU, o rozvoj vzdelanosti, získali vynikajúce a významné výsledky vo výchovnovzdelávacej činnosti, prispeli k rozvoju STU, jej propagácie vo vzťahu k verejnosti a prispeli k spolupráci s inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. Ocenenie za rok 2022 získali:

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. z Katedry architektúry SvF STU

Pod jej vedením bola založená katedra UNESCO pre obnovu architektonického dedičstvazapísaná do Siete svetových katedier UNITWIN. Program katedier UNESCO zahŕňa viac ako 850 inštitúcií v 117 krajinách a podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi univerzitami.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. z Ústavu procesného inžinierstva SjF STU

Počas 37 ročného pôsobenia sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o budovanie a rozvoj STU, o rozvoj vzdelanosti na Strojníckej fakulte, má vynikajúce a významné výsledky vo výchovnovzdelávacej i výskumnej činnosti. Je to osobnosť, ktorá významne prispela k propagácii technického vzdelania v očiach slovenskej verejnosti a k spolupráci s inými vysokými školami a inštitúciami doma i v zahraničí.

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU

Na ústave (robotiky a kybernetiky a jeho predchodcoch) pôsobí 37 rokov. Je popularizátorom robotiky a výskumu vesmíru,  zakladateľom združenia Robotika.sk a Národného centra robotiky. Cenu dostal za dlhodobé úspešné výsledky v oblasti pedagogiky, výchove inžinierov a doktorandov a zadlhoročnú pochvalnú spätnú väzbu od študentov na vedenie pedagogického procesu.

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. z Ústavu prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU

Na STU pedagogicky pôsobí nepretržite od roku 1980. Bol garantom štyroch študijných programov, z toho dvoch medziodborových, podieľal na ich vypracovaní a rozvoji. Zaviedol do výučby a úspešne rozvíja obsahovú náplň viacerých predmetov v rámci fakulty ako Farba a koloristika polymérnych materiálov, Fotochémia a fotografia, Zobrazovacie technológie a Digitálna tlač.

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. z Ústavu architektúry občianskych budov FAD STU

Počas vyše dvadsaťročného pôsobenia na fakulte dosiahol viaceré mimoriadne výsledky vo vzdelávaní. Je garantom študijného programu i predmetu, spoluriešiteľom dvoch národných projektov, viedol vyše 90 záverečných prác a viacerých absolventov ocenených na domácej i medzinárodnej úrovni.

doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. z Ústavu materiálov MTF STU

V rámci pedagogickej činnosti sa aktívne podieľa na inovácii obsahovej náplne viacerých odborných predmetov v študijnom programe Materiálové inžinierstvo. Veľmi dobré pedagogické schopnosti využíva aj pri propagácii štúdia, vedie kolektív iniciatívnych mladých učiteľov, výskumníkov a doktorandov, ktorí pripravujú prezentačné materiály.

Ing. Lukáš Šoltés, PhD. z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU

Ocenenie získal za mimoriadne zásluhy pri rozvoji STU v oblasti akreditácie, pri zosúlaďovaní študijných programov s vnútorným systémom kvality a v oblasti propagácie. Zároveň za ústretový prístup pri komunikácii so študentmi vrátane diskusií na platforme Discord.

Ocenenie Učiteľ roka sa udeľuje vysokoškolským učiteľom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj vzdelanosti, získali vynikajúce výsledky vo výchovnovzdelávacej činnosti, zaviedli inovačné prístupy do vzdelávacieho procesu, majú vynikajúci prístup ku študentom, prispeli 
k rozvoju fakulty a jej propagácie vo vzťahu k verejnosti. Študentky a študenti fakúlt a Ústavu manažmentu STU aj tento raz navrhovali nominácie pedagógov spolu s ich odôvodnením. Následne o nich hlasovali. Výsledky určili laureátov ocenenia Učiteľ roka 2022 nasledovne:

prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU

Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD., Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU

doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD., Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry a dizajnu STU

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

doc. Ing. Zuzana Minarechová, PhD., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF, externá spolupracovníčka Fakulty informatiky a informačných technológií STU

Ing. Milan Husár, PhD., Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu Ústav manažmentu STU.

Ocenenie Vedecká osobnosť STU udeľuje rektor STU s cieľom podporiť významné výsledky a počiny v oblasti vedeckej činnosti na STU. Laureátmi ocenenia Vedecká osobnosť STU za rok 2022 sú:

Ing. Ján Janošovský, PhD. z Oddelenia chemického o biochemického inžinierstva FCHPT STU

Výskumne sa venuje viacúrovňovej optimalizácii výrobných procesov a posudzovaniu synergického efektu viacerých hodnotiacich kritérií súčasne. Na túto tému minulý rok napísal dva články vo vedeckých časopisoch kvartilu Q1 a vystúpil na troch medzinárodných konferenciách. Vďaka zvolenej prípadovej štúdii výroby vodíka nadviazal v roku 2022 aj kooperáciu s biorafinérskou spoločnosťou Envien Group, ktorá vyústila do podania aktuálne posudzovaného APVV projektu a prebiehajúcej diplomovej práce.

Ing. Anton Kuzma, PhD. z Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU

Zúčastňuje sa na riešení množstva domácich i zahraničných výskumných projektov, pričom v ôsmich pôsobil v úlohe zodpovedného riešiteľa. O kvalite a aplikovateľnosti dosiahnutých výsledkov svedčí patent, tri patentové prihlášky, štyri úžitkové vzory a priemyselný dizajn, ktorých je spoluautorom. Je autorom, resp. spoluautorom 53 vedeckých článkov v kategórií A+, jeho vedecký článok z roku 2014 bol ohodnotený ako „Publikácia STU 2014“ za vysoký vedecký prínos.

doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Zaoberá sa monitoringom odpadových vôd a technológiami určenými na ich komplexné čistenie. Počas 12 rokov svojej výskumnej činnosti viedol viacero domácich aj zahraničných projektov v celkovej výške vyše 7 miliónov eur, publikoval so svojimi kolegami vyše 450 vedeckých príspevkov s citačným ohlasom viac ako 1000 citácií v databázach WOS resp. SCOPUS s H-indexom 20.

Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov udelila Slovenská technická univerzita v Bratislave za celoživotné dielo, mimoriadne výsledky v pedagogickej práci a za zásluhy o rozvoj vedeckého poznania a rozvoj STU v Bratislave Medailu STU profesorovi inžinierovi Martinovi Bajusovi, PhD.

Takmer šesťdesiat rokov pracoval na Katedre technológie ropy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Stál pri zrode Bratislavskej školy pyrolýzy na SVŠT. Originálne laboratórne experimentálne výsledky nielen získal a publikoval v špičkových medzinárodných časopisoch, ale ich aj priemyselne realizoval na novovybudovaných petrochemických zariadeniach v Československu. Medzinárodné a priemyselné skúsenosti odovzdával študentom prednáškami či početnými učebnicami a monografiami. Počas pedagogického pôsobenia prednášal a koncipoval deväť predmetov, viedol 88 diplomových prác a bakalárskych projektov, vychoval deväť kandidátov vied a doktorandov, z nich dvaja boli riaditeľmi výskumných ústavov. Profesor Bajus je autorom a spoluautorom takmer 350 publikácií a spoluautorom takmer 50 patentov. Citačný index jeho publikovaných prác sa pohybuje na úrovni 900-1000, na pozvanie prednášal na niekoľkých univerzitách a v priemyselných spoločnostiach po celom svete.

 

Pred niekoľkými dňami udelili slovenským osobnostiam z hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sféry ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2022. Medzi laureátmi je aj akademický sochár, maliar a vysokoškolský pedagóg z Fakulty architektúry a dizajnu STU, doc. akad. soch. Milan Lukáč. Ocenenie získal v kategórii výtvarné umenie. Rektor Oliver Moravčík mu odovzdal blahoprajný list ako prejav vďaky za jeho príspevok k šíreniu dobrého mena Slovenskej technickej univerzity doma i vo svete.

 

Foto: Tibor Rózsár