Prejsť na obsah

STU a SIŽP budú spolupracovať na vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektoch

Slovenská technická univerzita a Slovenská inšpekcia životného prostredia budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Študenti STU získajú aj možnosť konzultácií pri spracúvaní záverečných prác a stáží s odborníkmi z SIŽP. Vyplýva to z Dohody o vzájomnej spolupráci, ktorú dnes na pôde STU podpísali rektor Oliver Moravčík a generálny riaditeľ Inšpekcie Ján Jenčo.

Rektor STU Oliver Moravčík na stretnutí predstavil generálnemu riaditeľovi SIŽP Jánovi Jenčovi vedecko-výskumný potenciál univerzity s osobitným zreteľom na kapacity, ktoré by boli využiteľné a aj v súčasnosti pracujú na úlohách spojených s oblasťou životného prostredia. Konkrétne spomenul účasť odborníkov z FCHPT na projektoch zameraných na odstraňovanie starých environmentálnych záťaží.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo považuje spoluprácu s univerzitami za dôležitú, v tomto kontexte vníma aj dohodu, ktorú inšpekcia uzatvorila s STU.

„Každú novú spoluprácu so zástupcami akademickej obce vnímam ako veľkú príležitosť pre rozvoj obidvoch strán. Teší ma, že práve dnes sme podpísali memorandum o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá je na Slovensku lídrom v oblasti technických vied. Potenciál tejto spolupráce vidím práve pri oboznamovaní sa s najnovšími a najmodernejšími technológiami využívanými v priemysle, ktoré Slovenská inšpekcia životného prostredia povoľuje a kontroluje,“ dodal Ján Jenčo.

„Teší ma nová spolupráca s SIŽP, verím, že STU môže ponúknuť kvalitných odborníkov v jednotlivých oblastiach záujmu, ktorí sú spätí s praxou. Súčasne ponúkame odborné školenia pre pracovníkov SIŽP v oblasti najnovších analytických metód a postupov pri identifikácii širokej škály znečistenia životného prostredia,“ povedal prorektor STU pre vedu a výskum Ján Híveš, ktorý bude gestorom spolupráce STU a SIŽP.

Predmetom dohody je spolupráca STU a SIŽP najmä v oblasti akademického skúmania praktických otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti Inšpekcie, v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy študentov a absolventov STU. Uskutočňovať sa bude najmä prostredníctvom vzájomných konzultácií  odborníkov, umožňovaním výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentom (vrátane doktorandov) univerzity, pri spracovaní záverečných prác a rigoróznych prác, vrátane pôsobenia odborníkov z Inšpekcie ako konzultantov – špecialistov pri predmetných prácach. Študenti a doktorandi STU budú tiež môcť na základe tejto dohody absolvovať na Inšpekcii bezplatnú odbornú stáž.

STU a SIŽP budú podľa dohody spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti ich pôsobnosti. Na tento účel budú ad hoc vytvárať spoločné riešiteľské tímy.