Prejsť na obsah

STU bude užšie spolupracovať s Univerzitou vedy a technológie v Macau

Slovenská technická univerzita v Bratislave uzavrela memorandum o porozumení s Univerzitou vedy a technológie Macaa (MUST). Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa pri tejto príležitosti dohodla s Fakultou inovačného inžinierstva MUST na konkrétnej spolupráci pri výmene študentov a výskumníkov.

Memorandum o porozumení i dohodu o spolupráci podpísali za účasti rektora STU Olivera Moravčíka dekan Fakulty inovačného inžinierstva Univerzity vied a technológii v Macau Joseph Hun-wei Lee a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ivan Kotuliak.

„Pokračujeme v trende prehlbovania spolupráce s univerzitami na ázijskom kontinente, ktoré majú vysokú úroveň výskumu technológií a sú pre nás cennými partnermi v oblasti inovácií, takých nevyhnutných pre rast nielen našej STU, ale celého Slovenska,“ konštatoval rektor STU Oliver Moravčík.

„Systematické budovanie vzťahov s ázijskými lídrami v digitalizácii upevňuje naše postavenie ako regionálneho lídra v IT vzdelávaní a IT inováciách,“ dodal dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.

Obe inštitúcie plánujú rozvíjať akademickú a kultúrnu výmenu vo vzdelávaní, výskume i v ďalších oblastiach. Spolupráca by mala obsahovať výmenné pobyty študentov a zamestnancov oboch fakúlt, spoločné výskumné činnosti, účasť na seminároch a akademických stretnutiach, výmenu akademických materiálov a iných informácií. Súčasťou budú aj  špeciálne krátkodobé akademické programy počas semestra i mimo neho (napr. letné programy) a projekty rozvoja zamestnancov.

Podrobnosti výmeny akademických a pracovníkov a študentov medzi oboma fakultami upravuje dohoda o spolupráci, ktorú takisto podpísali dekani Ivan Kotuliak a Joseph Hun-wei Lee. Výučbový pobyt akademických pracovníkov by podľa nej mohol trvať celý semester alebo obmedzené obdobie (napr. v letnej škole), alebo na dohodnutý čas počas semestra. Každá strana môže tiež vyslať päť študentov každý semester alebo maximálne desať za každý akademický rok, pričom výmenní študenti nebudú platiť hostiteľskej inštitúcii školné. Vyučovacím jazykom študentov na výmenných pobytoch bude na oboch univerzitách angličtina.

Dekan Hun-wei Lee taktiež tlmočil rektorovi STU Oliverovi Moravčíkovi i dekanovi FIIT Ivanovi Kotuliakovi pozvanie rektora MUST na návštevu univerzity v Macau.