Prejsť na obsah

STU posilní spoluprácu so Slovenskou správou ciest

Slovenská správa ciest  bude spolupracovať s technickými vysokými školami v oblasti hospodárenia, prípravy a výstavby  cestnej dopravnej infraštruktúry. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré dnes SSC podpísala s rektormi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity, pribudne aj podpis rektora Technickej univerzity v Košiciach.

stu a sprava ciest podpis

Cieľom spolupráce je zaviesť do praxe najnovšie technológie v oblasti  výstavby a rekonštrukcie ciest. Memorandum vytvára rámec dlhodobej spolupráce pri príprave, realizácii a správe projektov, tvorbe technických predpisov, príprave kvalifikovanej pracovnej sily a podpore pravidelných vzdelávacích aktivít v oblasti cestného hospodárstva. Súčinnosť a zdieľanie vedeckých výsledkov sa bude zabezpečovať najmä prostredníctvom účasti na prieskumoch, analýzach, štúdiách, súčinnosti pri koncipovaní tém diplomových a doktorandských prác, či účasti na konferenciách a workshopoch.

„Radi by sme vo väčšej miere priamo spolupracovali s univerzitami, tento model sa osvedčil ako obojstranne efektívny a prospešný,“ povedal generálny riaditeľ SSC Ivan Rybárik.

„Sme veľmi radi, že sa štátny sektor začal obracať na verejnoprávne univerzity. Už rok sme v podobnom vzťahu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a verím, že aj so Slovenskou správou ciest dokážeme pozdvihnúť spoluprácu na vyššiu úroveň, a zďaleka nielen v znaleckej činnosti,“ konštatoval rektor STU Oliver Moravčík.

SSC a technické vysoké školy budú v zmysle Memoranda spolupracovať aj pri:

- rozvoji informačného systému modelu cestnej siete a jeho aplikácií, najmä systému hospodárenia s vozovkami, mostami a systému optimalizácie nákladov a výkonov,

- rozvoji a správe informačných a komunikačných technológií so zameraním na informačné a komunikačné systémy, vrátane kybernetickej bezpečnosti,

- rozvoji a správe Inteligentných dopravných systémov,

- analýzach investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za použité verejné zdroje,

- tvorbe inovatívnych riešení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,

- tvorbe inovatívnych riešení a procesov v oblasti dopadov cestnej dopravy na životné prostredie,

- výskume inovatívnych  stavebných materiálov, technologických postupov a riešení,

- poradenstve pred prijímaním kľúčových rozhodnutí.