Prejsť na obsah

STU slávnostne otvorila akademický rok 2023/2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave otvorila nový akademický rok 2023/2024. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí akademickej obce za účasti hostí v Aule Dionýza Ilkoviča. Súčasťou slávnosti bolo odovzdanie Medaily STU profesorovi Jánovi Szolgayovi.

Rektor STU Oliver Moravčík v príhovore zrekapituloval prvé dva roky funkčného obdobia aktuálneho vedenia univerzity a načrtol rozhodujúce oblasti rozvoja na nasledujúce dva roky.

otvorenie AR

Ocenil konsenzus rozhodujúcich orgánov univerzity, ktorý pomohol upokojiť vnútorné napätie. Kriticky sa obzrel za spôsobom, akým sa pripravovala a schvaľovala novela vysokoškolského zákona a ocenil úsilie všetkých, ktorí prispeli k jej premietnutiu do vnútorných noriem STU.

„Relatívne krátke obdobie prechodu na novú legislatívu od prijatia novely v apríli 2022 sa k 1. septembru tohto roku ukončilo. Rád konštatujem, že aj zásluhou AS STU a senátov fakúlt máme všetky požadované inovácie legislatívnych dokumentov schválené,“ konštatoval rektor Oliver Moravčík.

Avizoval aj skoré prijatie nového Pracovného a Organizačného poriadku STU. Pripomenul, že paralelne k náročnému procesu tvorby novej legislatívy pokračujú ďalšie dva významné procesy s dosahom na našu budúcnosť - nový spôsob rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám súvisiaci aj so zavedením výkonnostných zmlúv a ukončenie akreditačného procesu, teda posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU.

Rektor spomenul aj významný investičný projekt ACCORD, ktorý sa blíži k záveru, a vyslovil nádej, že aj vďaka koordinovanému postupu aktuálnej vlády sa ho podarí úspešne dokončiť a dofinancovať. Za úspech označil získanie projektu konzorcia európskych univerzít EULiST, vyzdvihol aj posilňovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými univerzitami. Kriticky sa vyjadril ku klesajúcemu postaveniu STU v medzinárodných rebríčkoch a pozastavil sa nad príčinami. Pristavil sa nad budúcnosťou Ústavu manažmentu, v ktorej vidí tri možné scenáre. Zdôraznil potrebu i možnosti získavania financií spoluprácou s priemyslom.

„Spolu s vedecko-výskumnými projektami si univerzita nášho typu musí vedieť získať 40 až 50 % svojho rozpočtu. Ďalej mám na mysli inovácie, start-upy a patenty/priemyselné vzory, kde určite máme čo doháňať v porovnaní s našimi partnermi v zahraničí,“povedal.

 

Po personálnom posilnení príslušných útvarov by sa mali v tomto smere dostaviť aj očakávané efekty, dodal.

Celý príhovor nájdete nižšie.

Rektor Oliver Moravčík na slávnostnom zasadnutí akademickej obce odovzdal Medailu STU prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD. Vedecká rada STU schválila udelenie tohto ocenenia prof. Szolgayovi 11. augusta 2023 za mimoriadne výsledky v pedagogickej a výskumnej práci a za zásluhy o rozvoj STU v Bratislave.

 

Celý príhovor rektora STU Olivera Moravčíka:

„Začíname nový akademický rok 2023-2024 a ja by som rád pri tejto príležitosti zrekapituloval prvé dva roky funkčného obdobia aktuálneho vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a načrtol rozhodujúce oblasti rozvoja univerzity vrátane zoznamu doteraz nevyriešených problémov aj z minulých období na ostávajúce nasledujúce dva roky.

Vedenie univerzity sa ujalo svojich povinností v neľahkej dobe vrcholiacej takmer dvojročnej vnútornej krízy a presadzovanej zložitej reformy slovenského vysokého školstva zo strany vlády a ministerstva školstva. S potešením môžem konštatovať, že búrlivé obdobie ťažkých názorových stretov už nemá takmer nijaké dosahy na dnešný chod univerzity. Prispel k tomu najmä konsenzus medzi troma vrcholovými akademickými grémiami o spoločnom postupe v rozhodujúcich oblastiach riadenia univerzity: Akademickým senátom STU na čele s jeho vtedajším predsedom pánom profesorom Peciarom, Správnej rady STU vedenej vtedajším i terajším predsedom pánom Slezákom a Vedením STU. Rád by som sa obom pánom poďakoval za aktívnu angažovanosť vo veciach univerzity a v spoločných stretnutiach Predsedníctva AS STU, SR STU, V STU a dekanov našich fakúlt budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.

K novele Zákona o vysokých školách z apríla 2022 treba povedať, že dosiahnutý kompromis neuspokojuje ani predkladateľa, ani akademickú obec Slovenska. Tento kompromis je zlý a jediné pozitívum novej legislatívy je splnenie míľnika pre čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a stability pre náš rezort. Búrlivé udalosti, ktorých ťažiskom bola obrana akademických slobôd, ktoré novela v pôvodnej dikcii silne okliešťovala a neúmerne presúvala právomoci správnym radám  verejných vysokých škôl, vyvrcholili verejnými demonštráciami niektorých slovenských vysokých škôl  v marci 2022 na bratislavskom Námestí slobody, ktorých sa naša univerzita aktívne zúčastnila.

Novela zásadným spôsobom preklasifikovala právomoci akademických senátov, správnych rád a rektorov verejnoprávnych vysokých škôl a nechala otvorené kreovanie vnútorného členenia samotnej univerzity. S tým sa spustila nebývalá (ale najmä neúmerná) administratívna agenda tvorby nových univerzitných a fakultných legislatívnych dokumentov, počnúc štatútom vysokej školy a jej fakúlt, organizačnými poriadkami univerzity a jej fakúlt, etc. Len kolegyne a kolegovia, ktorí boli do tohto procesu chtiac-nechtiac vtiahnutí, a boli ich desiatky a možno stovky na celej univerzite, vedia, o čom hovorím. Aj im sa chcem na tomto mieste poďakovať, bez ich aktívneho pričinenia by vedenie univerzity tento náročný proces určite nezvládlo. Relatívne krátke obdobie prechodu na novú legislatívu od prijatia novely v apríli 2022 sa k 1. septembru tohto roku ukončilo. Rád konštatujem, že aj zásluhou AS STU a senátov fakúlt máme všetky požadované inovácie legislatívnych dokumentov schválené. Ako posledný dokument nám ostáva schváliť v ďalšom čítaní v AS STU Pracovný poriadok STU. Máme ambíciu mať moderný a vo všetkých ohľadoch zamestnávateľom a zamestnancami prijateľný dokument, preto širokú diskusiu k tejto problematike sme v STU neakcelerovali, keďže i naďalej sa môžeme riadiť doterajším Pracovným poriadkom STU.

Za veľmi dôležitú považujem v posledných mesiacoch dosiahnutú stabilitu rektorátnych pracovísk, predovšetkým ekonomického útvaru. Tento zložitý proces, súvisiaci s novým dočasným obsadením miesta kvestora, ešte určite nie je definitívne ukončený. V rámci nového Organizačného poriadku rektorátu STU bude v nasledujúcom období prebiehať optimalizácia pracovných miest v zmysle vzájomnej zastupiteľnosti zamestnankýň a zamestnancov, pričom cieľom je systematizácia pracovných miest na Rektoráte STU.

Predpokladám, že celej akademickej obci je známe, že paralelne k náročnému procesu tvorby novej legislatívy pokračujú ďalšie dva významné procesy s dosahom na našu budúcnosť:

  • nový spôsob rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám súvisiaci aj so zavedením výkonnostných zmlúv a
  • ukončenie akreditačného procesu – teda posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU.

Dlhodobo argumentujem, že proces prideľovania štátnych dotačných prostriedkov vysokým školám bez známej metodiky na poslednú chvíľu neumožňuje žiadne plánovanie rozvoja vysokej školy. Slovenskej akadémii vied sa podarilo vyjednať už pred rokmi bázickú výšku dotácie na horizonte troch rokov, ktorá sa ďalej môže navyšovať podľa dosahovaných výsledkov vo vede a výskume. Tento model, žiaľ, dodnes pre vysoké školy neplatí. Výkonnostné zmluvy pre jednotlivé slovenské verejnoprávne školy by nás mohli do konca tohto roku k tomuto modelu aspoň priblížiť. Už o niekoľko dní budeme s predstaviteľmi nášho ministerstva druhýkrát rokovať o povinných i nepovinných ukazovateľoch, ktoré sa následne pretavia do výkonnostnej zmluvy medzi rezortným ministerstvom a vysokou školou. Zásadná otázka ostáva naďalej otvorená: bude ministerstvo schopné navŕšiť finančné prostriedky na výkonnostné zmluvy, alebo ako obvykle sa stiahnu z dotácie vysokých škôl pred jej rozdelením. Takže z dažďa pod odkvap, alebo že by svitalo na lepšie časy...?

Naozaj netrpezlivo čakáme na termín stretnutia s predstaviteľmi SAAVŠ, ktoré by malo formálne ukončiť náročný proces akreditácie podľa nových medzinárodných štandardov. Pozitívne posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality nám otvorí možnosti kreovania nových študijných programov nielen v rámci našej univerzity, ale i s lokálnymi a zahraničnými partnermi. Vieme, že spoločné študijné programy sú najzmysluplnejšou spoluprácou medzi univerzitami v oblasti výučbových aktivít, doteraz to predstavovalo náročný administratívny proces, ktorý mnohých od tohto kroku odrádzal. Aj tu sa chcem poďakovať celému tímu zabezpečujúcemu vnútorný systém kvality na STU pod vedením pána profesora Murgaša a samozrejme našim kolegyniam a kolegom na fakultách a Ústave manažmentu, ktorí podklady pre akreditáciu pripravovali.

Veľký projekt ACCORD rezonuje počas celého obdobia prípravy a realizácie takmer na všetkých našich bratislavských fakultách, teda okrem Fakulty architektúry a dizajnu, od roku 2017. Dnes nám zostávajú na ukončenie realizácie necelé tri mesiace. Ak si niekto myslí, že STU a UK, účastnícke univerzity tohto projektu, ktorý má dnes už hodnotu viac ako 120 miliónov eur, mali v rezortnom ministerstve silného partnera pri realizácii, musím ho sklamať. Až súčasná dočasná vláda aktivovala dotknuté ministerstvá dopravy, školstva a MIRRI k spoločnému postupu v záujme úspešného ukončenia projektu. Poverený pán premiér menoval predsedníčku svojich poradcov na riešenie komunikácie so zainteresovanými stranami. Škoda, že takýto razantný postup neprišiel aspoň pred rokom. Zostáva nám len veriť, že potrebné navýšenie financií pre obe univerzity vo výške takmer 22 miliónov eur (v dôsledku inflácie a z toho rezultujúceho nárastu cien materiálov a ľudskej práce, COVIDu a vojnových udalostí na Ukrajine) Európska komisia schváli na základe podkladov firmy JASPERS a následne dôjde k prefinancovaniu zostávajúcich aktivít projektu zo strany našej vlády. Osobne som stále ešte optimista.

Z minulosti sme si ako vedenie prebrali od našich predchodcov niekoľko desiatok súdnych sporov. Časť z nich sa snažíme vyriešiť mimosúdnou cestou, najlepší príklad je prenájom priestorov v Trnávke, iné čakajú na súdne konania, napr. spor s firmou DÚHA z projektu Univerzitný vedecký park Science city. Stále nemáme konečný výrok v kauze bývalej dekanky FIIT. To aspoň na ilustráciu, všetky uvedené spory sú rádovo v státisícoch eur. O súdnych sporoch pravidelne informujeme AS STU a SR STU, v ich zápisniciach je možné získať podrobnejšie informácie.

K úspechom nášho vedenia musím prirátať získaný projekt EULiST z výzvy Aliancie Európskych univerzít, kde 9 európskych univerzít a jedna výskumná inštitúcia pod líderstvom Leibnizovej univerzity v Hannoveri získalo európske financovanie na užšiu spoluprácu v preferovaných oblastiach výučby, výskumu a administratívneho suportu, čím chceme napĺňať víziu európskej univerzity. Je potrebné dodať, že naše rezortné ministerstvo vyčleňuje z dotácie nemalú finančnú sumu na podporu piatich slovenských univerzít, ktoré sú v tejto súvislosti v  súčasnosti grantované z prostriedkov Európskej únie. Aj tu musím poďakovať viac ako 50 člennému tímu pod vedením pani prorektorky Vitkovej, ktorá viac ako tri roky koordinovala prípravu projektovej dokumentácie.

Potešiteľný je aj záujem o spoluprácu s našou univerzitou zo strany krajín juhovýchodnej Ázie – Kórey, Číny, Taiwanu, Macaa, Vietnamu, Indonézie. Je len nás, aby sme ponúknuté spolupráce vedeli pevne uchopiť a premietnuť do nášho úspešného portfólia.

Medzinárodné rebríčky univerzít sú dlhodobo na Slovensku opakovaná mantra – faktom ale zostáva, že naša univerzita sa postupne prepadáva na stále nižšie pozície. Z pôvodných pozícií okolo čísla 800 ešte pred piatimi-šiestimi rokmi sa v piatich rozhodujúcich svetových ratingoch ocitáme v rozpätí miest 1000-1200. Niečo robíme navonok určite nesprávne, nie je totiž možné, aby sa rádovo stovky univerzít, ktoré nás predstihli, tak markantne zlepšili. Naštartovali sme proces analýz hodnotiacich parametrov rozhodujúcich ratingových agentúr a cieľavedome začíname poskytovať týmto agentúram aktuálne informácie, ak je to možné. Ako príklad uvediem napr. podiel zahraničných študentov, kde nás istá konkrétna agentúra eviduje na úrovni štyroch percent, hoci už viac rokov oscilujeme na úrovni 10-12 percent a v ostatnom akademickom roku dosiahol 16 %. Vlastnou vinou neoznačujeme naše publikácie požadovaným štandardným spôsobom, čo sa odráža napr. aj pri sledovaní citačných parametrov. Okrem toho je známe, že aj ratingy sú biznis.

Otvoreným problémom našej univerzity zostáva dlhodobo postavenie nášho Ústavu manažmentu, ktorý síce vykonáva štandardné fakultné aktivity, ako sú realizácie študijných programov a výskum, disponuje vlastnou dotáciou i rozpočtom, absentujú však zásadné fakultné atribúty, ako sú volené akademické a vedecké orgány. Existujú minimálne tri scenáre, ako ďalej: zriadenie plnohodnotnej fakulty v reálnom časovom horizonte, rozpustenie ústavu a pričlenenie dvoch rozhodujúcich súčastí ústavu na iné fakulty STU, a samozrejme ponechanie status quo. Všetky spomenuté riešenia majú silné pro a kontra, otváram týmto zásadnú diskusiu na pôde STU, rozhodujúce slovo po oznámení akreditačných výsledkov bude mať vedenie a kolégium rektora univerzity, a samozrejme AS STU.

Z pozície rektora som členom viacerých európskych grémií prezidentov a rektorov technických vysokých škôl. Ubezpečujem vás, že v EÚ nie je ani jedna vysoká škola, ktorá by bola spokojná so svojím rozpočtom alebo pridelenými finančnými prostriedkami - financií proste nikdy nie je dosť.  Na jednom sa ale všetci zhodneme – technické vysoké školy musia lepšie využívať svoj potenciál na všetky formy spolupráce s priemyselnými partnermi. Spolu s vedecko-výskumnými projektami si univerzita nášho typu musí vedieť získať 40 až 50 % svojho rozpočtu. Ďalej mám na mysli inovácie, start-upy a patenty/priemyselné vzory, kde určite máme čo doháňať v porovnaní s našimi partnermi v zahraničí.

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2011, Dan Shechtman, profesor na Technione v Izraeli a univerzite v Ohio v USA, poukázal na skutočnosť, že malý štát Izrael s necelými 10 miliónmi obyvateľov má viac start-upov, ako celá EÚ alebo USA. Je na to jednoduchý návod:

  • kvalitné základné vzdelanie pre všetkých (rozhodujúci faktor sú učitelia)
  • kvalitné inžinierske a vedecké vzdelávanie pre tých, ktorí na to majú (samozrejme nie finančne, ale intelektuálne)
  • skutočná podpora vlády technickým vysokým školám – mediálna aj finančná
  • trhové hospodárstvo
  • žiadna korupcia.

Som presvedčený, že tento model predčí všetky doteraz presadzované modely našich predchádzajúcich vlád od fínskeho cez francúzsky atď. V čom je teda problém?

V tomto zmysle sme sa snažili v uplynulom období posilniť personálne útvary pracujúce v oblasti medzinárodných a domácich projektov, v oblasti duševného vlastníctva a inkubátora pracovníčkami a pracovníkmi s vysokými profesionálnymi skúsenosťami. Prvé efekty nedajú na seba dlho čakať, o tom som presvedčený.

Čo dodať na záver? Mne osobne i vedeniu STU je jasné, že po dvoch rokoch musíme univerzitu odovzdať našim nástupcom v dobrej kondícii. Ubezpečujem vás, že pre to spravíme všetko nevyhnutné a potrebné.

Vivat, crescat et florescat academia, Slovenská technická univerzita v Bratislave."

 

foto: Tibor Rózsár