Prejsť na obsah

STU udelila titul doctor honoris causa profesorovi Günterovi Blöschlovi

Profesorovi Günterovi Blöschlovi, jednému z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti inžinierskej hydrológie a vodného hospodárstva, udelila Slovenská technická univerzita čestný titul doctor honoris causa. Stalo sa tak na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU. Čestným titulom STU ocenila dlhoročnú spoluprácu s profesorom Blöschlom vo výskume, pri riešení projektov, publikovaní, školení a vzdelávaní magisterských, doktorandských a postdoktorandských študentov vodohospodárskeho inžinierstva na Stavebnej fakulte.

Profesor Günter Blöschl je jedným z popredných svetových vedcov v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva. Jeho príspevky mali významný vplyv na rozvoj hydrológie z hľadiska lepšieho chápania funkcií procesov odtoku v povodiach a ich predikcií. Výskumné aktivity profesora Blöschla sú komplexné; medzi kľúčové oblasti patria otázky škálovania, transportné procesy, hydrologické modelovanie a predpovede, povodne, suchá a ich odhad a predpoveď vplyvov zmeny klímy na ich zmeny. V oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi ide o analýzu rizík a hodnotenie neistoty spôsobenej klimatickými a sociologickými faktormi.

Günter Blöschl je profesorom na Technickej univerzite vo Viedni. Počas svojej vedeckej kariéry bol výskumným pracovníkom na University of British Columbia vo Vancouveri, hosťujúcim profesorom na University of Melbourne, výskumníkom Austrálskej národnej univerzity v Canberre, hosťujúcim profesorom na Hohai University v Nanjingu, významným hosťujúcim profesorom na University of Tsinghua v Pekingu, Boussinesq lektorom na Kráľovskej akadémii vied v Holandsku. Prof. Blöschl pôsobil v medzinárodnej hydrologickej a geovednej komunite vo vedúcich funkciách vo viacerých dôležitých medzinárodných organizáciách. Bol predsedom Európskej geovednej únie, predsedom Medzinárodnej asociácie hydrologických vied, je členom Rakúskej akadémie vied, členom Akadémie vied v Bologni, členom Americkej geofyzikálnej únie, členom Nemeckej akadémie vied a Medzinárodnej vodnej akadémie. Za svoje významné úspechy v hydrológii získal mnoho významných ocenení. Publikoval viac ako 500 vedeckých článkov v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva v renomovaných medzinárodných časopisoch vrátane najprestížnejších vedeckých časopisov, ako sú Nature a Science. Jeho publikácie boli citované viac ako 18 000 krát a jeho H-index je 78.

„Čestný titul „doktor honoris causa“ sa udeľuje prof. Blöschlovi ako uznanie za jeho priekopnícky prínos k hydrologickej predikcii, vrátane pokroku v odhade povodní, prepojením vzorov a procesov v povodiach s veľkým regionálnym rozsahom a ako uznanie prínosov v dlhodobej spolupráci s STU v Bratislave vo výskume a vzdelávaní,“ povedal prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Alojz Kopáčik.

Spolupráca Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Inštitútu hydraulického inžinierstva a vodného hospodárstva Technickej univerzity vo Viedni dosiahla za prof. Güntera Blöschla rozkvet. Široké partnerstvo pokrýva oblasti výskumu, spoločných projektových riešení, publikovania, odbornej prípravy a vzdelávania magisterských, doktorandských a postdoktorandských študentov. Oba výskumné tímy pracovali na niekoľkých spoločných projektoch o prívalových povodniach, analýze frekvencie európskych povodní, o povodňovom režime v Rakúsku, dešifrovaní zmeny povodní riek či predpovedí povodní na Dunaji. Účasť zamestnancov a študentov STU na spoločných výskumných činnostiach významne prispela k zlepšeniu kvality výskumu v oblasti regionálnej a inžinierskej hydrológie na STU. Posilnila medzinárodnú pozíciu STU, čo Slovenská akreditačná komisia ocenila aj pridelením statusu „Excelentný tím“ zamestnancom Katedry vodného hospodárstva krajiny a Katedry hydrotechniky SvF STU v Bratislave.