Prejsť na obsah

Udelenie čestného titulu architektovi Z. Zavřelovi

V stredu 19. októbra 2016 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU spojené s udelením čestného titulu doctor honoris causa Zdeňkovi Zavřelovi.

Prof. Zdeněk Zavřel roky udržiava čulé pracovné kontakty aj s Fakultou architektúry STU.

Ochotne a a nezištne sa delí o svoje bohaté skúsenosti dlhoročného mimoriadne úspešného architekta – projektanta i pedagóga ako člen VaUR FA STU (od 2010), ako dlhoročný predseda komisií štátnych skúšok, pri obhajobách diplomových prác, či v rámci diskusií s garantmi študijného odboru architektúra a urbanizmus.

Ako dekan FA ČVUT Praha prizýval pedagógov našej fakulty do ním zriadených nezávislých komisií hodnotiacich kvalitu výučby ateliérovej tvorby na FA ČVUT v Prahe, čo bolo nesmierne prospešné tak pre vzájomné porovnanie úrovne výučby na našich fakultách, ako aj pre zhodnotenie dvoch diametrálne odlišných spôsobov organizácie ateliérovej tvorby. Profesor Zavřel navyše otvoril pražskú fakultu pre pôsobenie aj bratislavským kolegom - profesorovi Dullovi, profesorovi Gregorovi ako i niektorým našim absolventom.

Profesor Zavřel sa vo vedecko-výskumnej práci dlhé roky orientuje na problematiku udržateľnosti, ktorá je jednou z kľúčových tém výskumu i na našej fakulte. Bol jedným z recenzentov odbornej publikácie vydanej Slovenskou komorou architektov, ktorá vznikla predovšetkým na pôde FA STU Rukoväť udržateľnej architektúry.

Zdeněk Zavřel sa narodil 13. augusta 1943 v Prahe. Na ČVUT vyštudoval odbor architektúra, štúdium končil na Katedře průmyslových staveb u prof. O. Štěpánka, v roku 1966 promoval a získal titul Ing. arch. Ako architekt začal pracovať v Sdružení projektových Ateliérů – Ateliér Delta v Prahe. V rokoch 1968 – 1969 absolvoval stáž v architektonickej kancelárii van den Broek en Bakema v Rotterdame. Ale jeho profesionálna kariéra sa datuje od roku 1970, kedy začal pracovať v libereckom SIAL-e (SdruŽení inženýrů a architektů v Liberci) a v povestnej škôlke architektov Karla Hubáčka a Miroslava Masáka.

Po odchode do exilu koncom 70-tych rokov (1978) sa ďalej profiloval v svetoznámej kancelárii v Rotterdame van den Broek en Bakema (1978 - 1984). V 80-tych rokoch si otvára vlastnú kanceláriu. Vtedy získava aj druhý inžiniersky titul „-ir“, na Technickej univerzite v Delfte (1983). Na tejto škole pôsobil od roku 1980 do 1997 ako pedagóg i ako vedecký pracovník.

V 90.rokoch sa radom aktivít podieľa na zrode Obce architektov v Čechách a v roku 1998 získava za svoje celoživotné  dielo Grand Prix'98 Českej Obce Architektov.

Profesor Zavřel
architekt, výskumník, angažovaný architekt

Projekty a stavby Zdeňka Zavřela sa dotýkajú mnohých typologických druhov. Okrem základnej témy mestského bývania (komplexy v Rotterdame, Amsterdame a ďalších lokalitách), sa venoval stavbám škôl (Haag, Amsterdam). V posledných rokoch sa zaoberal aj administratívnymi a reprezentatívnymi stavbami (administratívne komplexy v okolí Amsterdamu, centrum v Paríži). Staval v rôznych podmienkach v Európe (Čechy, Holandsko, Francúzsko) aj v Afrike (Ghana).

Jeho návrhy boli ocenené v  domácich a zahraničných súťažiach, napríklad cena za renováciu hlavnej stanice v Prahe (spolu s J.Eichlerom, D.Vokáčom a E.Přikrylom), ceny v súťažiach na obytné komplexy v Holandsku, víťazstvo v súťaži Európskej únie o Využitie solárnej energie v bývaní, 1.cenu v národnej súťaži o mestskú školu v prístavných územiach Amsterdamu a víťazstvo na České kultúrne centrum v Paríži.

Okrem projektovej činnosti patrí k záujmu Zdeňka Zavřela aj výskumná činnosť v odbore udržateľného rozvoja – od 80-tych rokov bol členom holandského tímu IEA, ktorý sa sústavne zaoberal energetickým aspektom bývania. Výsledkom tejto činnosti je experimentálny bytový komplex v Amstelveenu – byty s minimálnou energetickou spotrebou a rad administratívnych budov s udržateľným energetickým konceptom. V tejto činnosti pokračuje aj v priebehu svojho pôsobenia na pražskej Fakulte architektury ČVUT.

V 90-tych rokoch sa stal sekretárom Czechoslovak Architectural Foundation – Spolku českých a slovenských architektov v zahraničí (Jan Kaplický bol čestným predsedom). Z tejto pozície sa dlhodobo angažoval v prenose znalostí v oblasti bytovej výstavby – organizoval semináre a ďalšie akcie o holandskom systéme bytovej výstavby.

V rokoch 2013 - 2015 bol Zdeněk Zavřel členom rady EAAE (European Association of Architectural Education – Európskej asociácie architektonického vzdelávania). Z tejto pozície inicioval užšiu spoluprácu škôl architektúry v stredoeurópskom regióne, vrátane tej našej.


Zdeňek Zavřel
pedagóg, dekan FA ČVUT Praha

V roku 2005 bol Zdeněk Zavřel zvolený za dekana Fakulty architektury ČVUT v Prahe, kde pôsobil počas dvoch funkčných období do roku 2014. Fakulta ním získala  pedagóga so skúsenosťou na jednej z najprestížnejších fakúlt architektúry v Európe na TU Delft, úspešného holandského a európskeho praktizujúceho architekta a dekana s víziou  kvalitnej školy. V roku 2007 bol menovaný docentom v odbore architektúra na VUT Brno a v roku 2009 absolvoval profesorské konanie a po rozhodnutí Vedeckej rady VUT Brno bolo navrhnuté jeho menovanie profesorom.

Profesor Zavřel ako dekan významným spôsobom ovplyvnil charakter Fakulty architektury ČVUT. Usiloval o skvalitnenie výučby architektúry a urbanizmu predovšetkým cez zvýšenie úrovne ateliérovej tvorby, ako ťažiska štúdia architektúry. Podľa jeho slov: „Ateliér by měl být skutečnou dílnou a hutí, kde musíte studenty hníst a brousit z nich diamanty“.

Pre zvýšenie kvality výučby všetkých ateliérov zaviedol komisionálnu prehliadku ich výstupov, čo umožnilo cyklicky hodnotiť formu a úroveň ich spracovania, charakter zadávaných tém ako i kvalitu vedenia ateliérov. Vďaka kontaktom organizoval i rad tvorivých workshopov za účasti významných zahraničných architektov a pedagógov. K skvalitneniu výučby prispel i zriadením tzv. zborovní pre nosné predmety výučby (ZAN, ateliérové a diplomové práce), v rámci ktorých sústavne koordinoval ich obsah s  vyučujúcimi. Významnou mierou sa zaslúžil o tesnejšie prepojenie výučby a praxe, cirkuláciu vedúcich ústavov a ateliérov, masterclasses... Snaha a schopnosť logicky prepájať rôzne disciplíny na univerzite sa zhmotnila v úspešnom študentskom projekte energeticky sebestačného domu AIR House, ktorý získal tretie miesto v medzinárodnej súťaži Solar Decathlon v Kalifornií v roku 2013.

V súčasnosti ku kvalite výučby pražskej Fakulty architektúry ČVUT prispieva Prof. Zavřel ako prodekan, ako vedúci Ústavu navrhování II. a majstrovského ateliéru  Zavřel – Seho.