Prejsť na obsah

Zelená pre Twinning projekt FrontSeat

STU bude koordinátorom v projekte "Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel" (FrontSeat), ktorý získal podporu v rámci programu Horizon Europe, akcie Twinning.

Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne výskumu a akademických perspektív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a naštartovanie jej evolúcie na modernú, uznávanú excelentnú inštitúciu, ktorá vykonáva kvalitný výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, vychováva špičkových kvalitných vedcov a priemyselných odborníkov a je úspešná v aktívnom šírení a využívaní svojich výskumných a inovačných snáh. Za týmto účelom sa STUBA spája s dvoma renomovanými výskumnými skupinami v oblasti automatického riadenia z RU Bochum, Nemecko (RUB) a Pisa University, Taliansko (UNIPI).

Špecifickými cieľmi akcie sú posilniť spoluprácu s dvoma výskumnými skupinami zo západnej Európy, zintenzívniť výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, otvoriť nové kanály spolupráce prostredníctvom akademických a priemyselných sietí, vyškoliť vynikajúcich mladých/starších výskumníkov a projektových manažérov a efektívne šíriť a využívať výsledky výskumu STUBA.

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (UIAM FCHPT STU, odkaz https://www.uiam.sk), ktorý spojil sily s ostatnými ústavmi v oblasti Kybernetiky na STU (prof. Ing. František Duchoň, PhD. (URK FEI STU), prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (UAMT FEI STU), doc. Ing. Martin Gulan, PhD. (UAMAI SjF STU), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (UVPT MTF STU)), podal projekt a uspel v náročnej medzinárodnej konkurencii.

Jedinečné vlastnosti projektu sú:

- prijatie/zmena pravidiel a postupov týkajúcich sa interných výskumných projektov a vývoj súboru nástrojov na riadenie projektov,
- výskumné úsilie zamerané na vysoko kvalitné výsledky výskumu a softvérových nástrojov,
- založenie série hosťovských vedeckých a pedagogických prednášok,
- výmeny a školenia projektových manažérov a výskumných pracovníkov (junior a senior),
- organizácia konferencií a pozvaných stretnutí, seminárov s priemyslom a každoročných letných škôl,
- príprava a implementácia nového doktorandského študijného programu na STU,
- iniciovanie akademicko-priemyselného výskumného a inovačného klastra.