Prejsť na obsah

CESAwards 2018

Pondelok, 6. august 2018 - Pondelok, 22. október 2018

CESAwards opäť hľadá startup heroes, top coworkingy alebo inkubátory a šikovných investorov.

CE­SA­wards je re­gi­onálna sú­ťaž (5. ročník), ktorá sa koná v 10 kra­ji­nách v rámci cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy.

Cieľom tejto súťaže je poukázať na úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí alebo or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú. Zá­ro­veň je táto sú­ťaž skve­lý pries­tor pre ne­twor­king me­dzi jed­not­li­vými kra­ji­nami.


Viac info na http://centraleuropeanstartupawards.com/
a pre prihlásenie sa do súťaže píšte na info@inqb.sk.