Prejsť na obsah

Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť

Pondelok, 27. február 2017 - Štvrtok, 27. apríl 2017

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť:

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

EEPA sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

 

Do akej kategórie sa môžem prihlásiť:

  • Podpora podnikateľského ducha: oceňujeiniciatívy na národnej, regionálnej amiestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi aženami,( Príklady: podujatia akampane scieľom propagovať obraz podnikania apodnikateľov avytvorenie kultúry, ktorá podporuje tvorivosť, inováciu aprijímanie rizík)
  • Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností(Príklady: podpora špecifických zručností, napríklad technickej kvalifikácie potrebnej vremeselnej oblasti, jazykových znalostí, počítačovej gramotnosti, systémov mobility aporadenstva pre podnikateľov, podnikateľského vzdelávania vškolách ana univerzitách)
  • Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych aadministratívnych postupov vpodnikaní aimplementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom" v malých a stredných podnikoch, (Príklady: opatrenia zjednodušujúce dostupnosť trhov verejného obstarávania pre MSP, znižujúce byrokraciu, pomáhajúce rozbiehať nové podniky, pomáhajúce propagovať inovatívny potenciál informačných akomunikačných technológií (IKT) ae-businessu)
  • Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky ainiciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé astredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili zpríležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej, (Príklady: projekty na vytváranie-zachovávanie apodporu medzinárodnej obchodnej spolupráce, informácie alebo nástroje na nadväzovanie spolupráce, podporné služby alebo systémy, ktoré pomáhajú MSP preraziť na zahraničných trhoch)
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých astredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, anajmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.(Príklady: sociálne a neziskové podniky, ktoré formou podnikania slúžia spoločenským potrebám.)

 

Okrem toho porota udelí The Jury´s Grand Prize - Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Informácie o súťaži:

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 23. jún 2017.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 27. novembra 2017 v Talline, Estónsku.

Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 3. júl 2017.

 

V prípade záujmu si môžete stiahnuť registračný formulár a manuál na webovej stránke:

http://www.sbagency.sk/europska-cena-za-podporu-podnikania-eepa#.WLA4A4WcFol

 

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

 

Ocenené slovenské projekty:

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie - Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

Aj v roku 2012 bol  Slovenský projekt REGIONFEMME taktiež úspešný sa dostal do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

Viac informácii vám poskytne národné kontaktné miesto:

 

Oľga Nemethová

SBA Slovak Business Agency

TWIN CITY A

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

Tel: 00421 2 2036 32 70

Email: nemethova@sbagency.sk