Prejsť na obsah

FESTIVAL: Sme súčasťou Dní architektúry a dizajnu

Pondelok, 30. máj 2022 - Nedeľa, 5. jún 2022

Festival DAAD vždy prinášal inšpiratívne príbehy architektúry a dizajnu s cieľom posilniť pozitívne vnímanie týchto tvorivých oblastí na Slovensku. Aj tento rok v prezentáciách, prednáškach, výstavách a diskusiách skúma kľúčové otázky súčasnej architektúry a analyzuje pozíciu slovenskej scény v konfrontácii s európskym dianím. Je dobré vedieť, aké témy sú momentálne predmetom diskusií a čím môže architektúra prispieť k lepšiemu životu nás všetkých. Festival sa uskutoční v termíne od 30. mája do 5. júna 2022 v Bratislave. Na tohtoročnom 13. ročníku festivalu predstaví svoju tvorbu mnoho výnimočných osobností. Pozornosť bude upriamená na výrazných tvorcov, systematicky upozorňujúcich na nevyhnutnosť presunúť určujúce spoločenské záujmy z polohy prebytku smerom k humanizácii. Spoločným menovateľom týchto autorov je ich jedinečný prístup, ktorý nekopíruje vzory, ale prináša nové námety. 

Súčasťou festivalu bude aj FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU V BRATISLAVE, ktorá vďaka pedagógom a študentom odprezentuje ateliérovú tvorbu Vertikálneho ateliéru Polakovič Bátor, Projekt univerzálne navrhovanie a výstavu Cool Nouveau.

Celý program festivalu nájdete na TEJTO stránke.


Foto: archív DAADFAD STU na DAAD:

1. 6. 2022 o 17:00, diskusia, Primaciálny palác

Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie - Projekt PUN

Kultúrne stavby majú vytvárať príležitosti pre návštevu a aktívnu účasť na rôznych kultúrnych programoch a podujatiach čo najväčšiemu spektru ľudí rôzneho veku, s rôznymi schopnosťami a preferenciami. Diskusia bude zameraná na viaceré témy súvisiace s tvorbou prístupnej kultúry, najmä na pomenovanie existujúcich problémov pri tvorbe a debarierizácii kultúrnych zariadení, ako aj na prezentáciu pozitívnych príkladov kultúrnych stavieb. Pozvaní hostia budú prezentovať svoje ocenené projekty v súťaži Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca. 
Diskusia sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  www.esf.gov.sk,  www.employment.gov.skwww.ludskezdroje.gov.sk a v rámci národného projektu PUN – Podpora univerzálneho navrhovania.

Diskutujúci:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – vedúca projektu PUN
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. – garantka predmetu Univerzálne navrhovanie na FAD STU
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (young.s.architekti) – 1. cena v súťaži
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (architekti SPDe) – 2. cena v súťaži
Ing. Anna Pivkova z Magistrátu Bratislava, vedúca skupiny Prístupná Bratislava


Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca, súťažný návrh, 1. cena autori: young.s.architekti – J. Bátor, T. Medlen, L. Papierniková, D. The Anh, S. M. Seidlová1. 6. 2022 o 20:00Primaciálny palác
PRVÁ LIGA - POLAKOVIČ / BÁTOR [SK]

Prezentácia vertikálneho ateliéru FAD STU k projektu Bane Handlová.


Foto: archív VA


Foto: archív VA


30. 5. - 21.6. 2022 o 20:00Fakulta architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19, Bratislava
Výstava Cool NouveauOd mestského ringu k ornamentu

Dnešná Bratislava sa na prahu 20. storočia začínala meniť na modernú metropolu. Prejavovalo sa to vo všetkých oblastiach mestského života, od riadenia, cez plánovanie, výstavbu, rozvoj priemyslu, kultúry až po rozvoj mestského spoločenstva. V Bratislave vtedy zvonili prvé električky, premával propeler, pribúdali kaviarne a vinárne, rozvíjali sa športy ako bolo veslovanie, tenis či plávanie. Celé mesto žilo prvou veľkou vlnou modernizácie a jeho obyvatelia verili v lepšiu budúcnosť. Nové bolo trendom. Séria pohľadníc z toho obdobia zachytáva mestské zákutia vtedajšieho Prešporku, cez ktoré sa smelo tiahne línia vysunutej mimoúrovňovej železnice a na nebi sa vznášajú vzducholode a lietajúce balóny. Prešporok sa cítil byť metropolou. Dnes by sme povedali, že sa cítil byť cool. Tento pocit sa pokúša sprítomniť aj výstava Cool Nouveau.
Výstava predstavuje obdobie Art nouveau na území mesta ako Gesamtkunstwerk zahŕňajúci urbanistické koncepcie, architektúru aj výtvarnú dekoráciu. Sústreďuje sa pritom najmä na budovanie vnútorného mestského okruhu, na vybrané architektonické diela, ktoré najlepšie odzrkadľujú dobový trend a na architektonický detail, ornament, ktorý v najmenšej mierke charakterizuje obdobie Art nouveau.
Fenomény mestského okruhu a ornamentu rámcujú výstavu aj ako abstraktné výtvarné prvky sprítomnené prostredníctvom 3D tlače do súčasných artefaktov. Tieto parafrázujú dobové predstavy o účinnosti regulačných nástrojov pri výstavbe mesta a ideu výtvarnej jedinečnosti a remeselnej podstaty ornamentu do fabrikovaných opakovateľných prvkov súčasnej popkultúry.

Kurátorka výstavy: Henrieta Moravčíková
Architektonické riešenie a dizajn: Monika Bočková, Mária Novotná, Paulína Ebringerová
Grafický dizajn: Eva Šimovičová 

Výstava je súčasťou slovenskej participácie projektu ARTNOUVEAU2 v rámci schémy Danube Transnational Programme Interreg spolufinancovaného fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II). Slovenským partnerom projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Foto: J. Michel