Prejsť na obsah

HYDROCHÉMIA 2018

Streda, 23. máj 2018 - Štvrtok, 24. máj 2018

 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
na Slovensku
S
lovenská asociácia vodárenských expertov Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Slovenský národný komitét IWA
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.

Vás pozývajú

na

XLIII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

"Nové analytické metódy v chémii vody"

H Y D R O C H É M I A 2018

 

 

Predbežnú prihlášku zašlite do 31.1.2018 na adresu: Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri

VÚVH Bratislava

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Eva Podrazilová
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
Slovensko
tel.: 00421-2-59343424, -59343473
mobil: 00421-905 965515
e-mail: hucko@vuvh.sk

 

Ďalšie informácie.