Prejsť na obsah

Novus Scientia 2021

Štvrtok, 28. január 2021 - Štvrtok, 28. január 2021

18. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl

Konferencia doktorandov Novus Scientia 2021 je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia. Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Základné informácie

Konferencia je zameraná na nasledujúce témy:

 • Automatizácia, mechatronika a robotika
 • Technologické a materiálové inžinierstvo
 • Manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo
 • Konštrukčné a procesné inžinierstvo
 • Špeciálne inžinierske procesológie

Konferencia Novus Scientia 2021 prijíma príspevky aj formou posteru.

Termíny

 • Online registrácia: 30.11.2020
 • Zaslanie príspevkov: 31.12.2020
 • Úhrada vložného: 15.01.2021
 • Program konferencie: 22.01.2021
 • Termín konania konferencie: 28.01.2021

Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované.

Vložné

Vložné na konferenciu je 70 € a zahŕňa:

 • občerstvenie počas prestávok,
 • konferenčné materiály (vrátane zborníka z konferencie na USB),
 • obed,
 • organizačné zabezpečenie konferencie,
 • večerný raut s kultúrnym programom.

Ubytovanie

Ak máte záujem o ubytovanie v čase konania konferencie, vieme Vám zabezpečiť ubytovanie v študentských domovoch Boženy Němcovej a Ferka Urbánka.

V prípade potreby ubytovania nás kontaktujte e-mailom na adrese novus.scientia@tuke.sk

Číslo účtu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

IČO: 00 397 610

DIČ: 2020486710

Variabilný symbol: 1020

Miesto konania

Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach

Rozsah príspevkov

min. 3, max 6. strán

Šablónu pre písanie príspevkov v anglickom jazyku nájdete TU.

Všetky príspevky budú recenzované a publikované v zborníku z konferencie NOVUS SCIENTIA 2021 na elektronickom médiu.

Najlepšie príspevky budú publikované v regulárnych číslach časopisu Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393. www.actamechanica.sk

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku, prípadne na web stránke:
http://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html