Prejsť na obsah

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Utorok, 12. máj 2020 - Štvrtok, 14. máj 2020

V mene organizátorov dovoľujem si oznámiť odborníkom i záujemcom z praxe, školstva a vedy konanie

XV. medzinárodnej konferencie

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

ktorá bude v Bratislave v dňoch 12. - 14. mája 2020.

Podujatie sa bude konať pod záštitou rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc.
a dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. pri príležitosti 80. výročia FCHPT STU

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní. Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti a z univerzitných a výskumných pracovísk.

ACP 2020 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

Súčasťou konferencie budú kurzy prebiehajúce 11. 5. 2020 s témami:

 • Multidimenzionálna a komprehensívna plynová chromatografia
 • Od klasickej AAS po vysokorozlišovaciu
 • Úvod do LC-MS/MS

Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave v máji 2020.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
odborný garant konferencie

Tématické oblasti:

 • Kontrola kvality a bezpečnosti potravín
 • Environmentálna analýza
 • Klinická analýza, bioanalytické aplikácie
 • Forenzná a toxikologická analýza
 • Chemická analýza v priemysle a energetike
 • Odber a úprava vzorky
 • Vývoj analytických metód
 • Chemometria a informatika

Ďalšie informácie.