Prejsť na obsah

Technika ochrany prostredia – TOP

Utorok, 7. jún 2016 - Štvrtok, 9. jún 2016

22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia - TOP" nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali tradičným miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia.

Záštitu nad konferenciou prevzali:

minister životného prostredia SR
rektor Slovenskej technickej univerzity

Konferencia je zameraná na tematické okruhy:

I. Stratégia ochrany životného prostredia (Garant: MŽP SR)

Program odpadového hospodárstva
nakladanie s odpadmi v kontexte nového zákona o odpadoch
recyklujúca spoločnosť
dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS, EKO LABEL, Zelené obstarávanie,...)
najlepšie dostupné technológie (BAT, BREF)

II. Materiálové zhodnocovanie odpadu (Garant: STU BA)

nízkoodpadové a bezodpadové technológie
„best practise" pri zhodnocovaní priemyselného a komunálneho odpadu
stavebný odpad - významný prúd odpadov národného hospodárstva
komunálny odpad - kritická komodita v systéme odpadov

III. Odpady z automobilového priemyslu (Garant: ZAP SR)

odpady v životnom cykle automobilu
technológie a zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo starých vozidiel
efektívnosť reťazca zhodnocovania odpadov v životnom cykle automobilu
efektívna spolupráca a výskumná platforma ako nástroje efektívnejšieho zhodnocovania

IV. Odpady ako významný zdroj energie (Garant: MH SR)

technológie efektívnej úprava odpadov do formy palív
zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov
stav konca odpadu, alternatívne (TAP) a druhotné palivá (tuhé, kvapalné a plynné)

V. Obnoviteľné zdroje energie (Garant: KUVOZE)

diverzifikácia energetických zdrojov
efektívnosť a dopady využívania obnoviteľných zdrojov energie
technológie a zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie