Prejsť na obsah

Vzdelávanie v oblasti ochrany a obnovy architektonického dedičstva

Štvrtok, 5. december 2019 - Štvrtok, 5. december 2019

Pamiatková obnova narába s existujúcou stavebnou štruktúrou s konkrétnymi kultúrno-historickými hodnotami. Ako osobitý druh architektonickej tvorby si vyžaduje osvojenie komplexných prístupov a interdisciplinárnych poznatkov. Vzhľadom na to je v dnešnej situácii potrebné priebežne prehlbovať edukačný proces v tých študijných programoch architektonického zamerania, ktoré sa venujú obnove  historických objektov a urbanistických celkov. Metodické a technologické postupy ako aj praktické vedomosti a zručnosti sú súčasťou základnej výuky  študentov – budúcich projektantov obnovy pamiatok. Táto je na viacerých školách na Slovensku rôzne modelovaná. Cieľom konferencie je predstaviť, porovnať a diskutovať o domácich i zahraničných modeloch výuky ochrany a obnovy pamiatok, o skúsenostiach a perspektívach, ktoré reagujú na dnešnú situáciu v praxi i v legislatíve.

Usporiadateľ: FA STU -  Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Dátum: 05.12.2019, začiatok:  8,30  -  17,00 hod.
Miesto : Fakulta architektúry STU,  Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava, m.č. 117.

Konferencia sa koná ako súčasť projektového  grantu KEGA č. 064STU-4/2017 - Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historických objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania.  Súčasťou konferencie je workshop k projektu MK ČR NAKI II – DG16P02R025 Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky / Origins and Attributes of Heritage Values of Historic Towns of the Czech Republic Project Workshop II.

Ďalšie informácie.