Prejsť na obsah

XXVI. Medzinárodná akustická konferencia

Utorok, 30. máj 2023 - Streda, 31. máj 2023

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania s Ústavom výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej fakulty STU v Bratislave
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Slovenská komora stavebných inžinierov
Národný komitét svetovej organizácie IFToMM

Organizujú

XXVI. medzinárodnú akustickú konferenciu

v dňoch 30. a 31. mája 2023 v Kočovciach

TÉMATICKÉ ZAMERANIE

 • Hluk a kmitanie v technickej praxi
 • Znižovanie kmitania a hluku
 • Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním
 • Stavebná akustika
 • Akustika prostredia a hudobná akustika
 • Meranie a hodnotenie hluku a kmitania
 • Hluk a kmitanie vysokootáčkových rotorov

Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky, vibro-akustiky, elektro-akustiky a vibroakustických materiálov.

Podrobné pokyny formálneho spracovanie príspevku sa uvádzajú v šablóne, ktorú môžete prepísať tak, aby ste si ušetrili čas formátovaním dokumentu.

Dôležité termíny:

 • úhrada vložného od autorov a spoluautorov:  do mája 2023
 • zaslanie príspevkov na publikovanie vo vedeckom zborníku:  do mája 2023
 • prihláška bez príspevku (účastník): do mája 2023
 • úhrada vložného od účastníkov bez príspevku: do mája 2023

 

ODBORNÝ GARANT

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón: 02/57296315
e-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk

ORGANIZAČNÝ GARANT

Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
mobil: 0903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk

Šablóna vedeckého zborníka v SK jazyku_ TU

Šablóna vedeckého zborníka v EN jazyku_ TU

Formulár prihlášky _ TU

Plné znenie prihlášky TU

Jazyk: Rokovací jazyk je slovenčina, čeština, angličtina.

Maximálna dĺžka príspevku: 4 alebo 6 strán (včítane obrázkov, tabuliek). Vyžaduje sa párny počet strán. Príspevky sa recenzujú.

 

Príspevky sa uverejnia vo vedeckom recenzovanom zborníku len po zaplatení vložného. Príspevok zašlite odbornému garantovi e-mailom na adresu

stanislav.ziaran@stuba.ska to v .doc, .docx a tiež v .pdf formáte

do 17.5.2023.