Prejsť na obsah

Podmienky pre poskytnutie a použitie finančného daru

Nadácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 9. decembra 2004  za účelom  podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športovú aktivitu a rozvoj infraštruktúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Spôsob darovania finančných prostriedkov

Finančné prostriedky je možné darovať nasledovnými spôsobmi:

 • bežným bankovým prevodom z účtu, pokiaľ je darca klientom ľubovoľnej banky,
 • použitím služby Tatra pay, pokiaľ je darca klientom Tatrabanky,
  Tatra Banka TatraPay
 • použitím služby Card pay, pokiaľ je darca klientom ľubovoľnej banky a má platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club.
  visa visa electron mastercard maestro diners club discover

Výška finančného príspevku  je ľubovoľná, avšak vzhľadom na bankové poplatky nie nižšia ako 2,- €.

Maximálna výška príspevku je neobmedzená a závisí od darcu.

Bankové poplatky predstavujú:

 • sumu podľa cenníka domovskej banky (bežný bankový prevod)
 • 0,15 € (Tatra pay)
 • 1,4 – 3,5% zo sumy transakcie + 0,1 €, v závislosti od platobnej karty (Card pay)

Na účet nadácie tak bude pripísaná darovaná suma znížená o výšku tohto poplatku (pri platbe Tatra pay a Card pay).

 

Použitie  darovaných finančných prostriedkov

Finančné prostriedky darované nadácii budú použité na:

 • skvalitnenie materiálneho vybavenia , stavu budov a prístrojovej základne STU,
 • štipendiá,
 • vydávanie vedeckých publikácií, skrípt a iných pedagogických pomôcok.

Vystavenie darovacej zmluvy

Správca Nadácie STU sa zaväzuje vystaviť darovaciu zmluvu, a to na základe požiadavky darcu.
Pre vystavenie darovacej zmluvy je potrebné vyplniť elektronický formulár. Vyplnený a odoslaný formulár bude doručený priamo správcovi nadácie, ktorý po  overení platby  vystaví darovaciu zmluvu a následne zabezpečí jej odoslanie darcovi na  ním uvedenú adresu.

Záverečné ustanovenie

Darca zaslaním finančného daru prehlasuje, že sa pozorne oboznámil s Podmienkami pre poskytnutie a použitie finančného daru a súhlasí s nimi.